Sveriges Radios verksamhet för produktion och utsändande av program har till och med 2018 finansierats av licensavgifter och statsbidrag. Verksamheten omfattas av ett särskilt undantag för moms. Skälet till att denna verksamhet är momsfri beror på koncernens speciella ställning och det sätt på vilket den finansieras. Genom att Public service i form av Sveriges Radio och Sveriges Television bedriver momsfri verksamhet saknar verksamheten avdragsrätt för ingående moms på sina kostnader. Från 2019 ersattes radio- och tv-avgiften av en individuell public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Momsreglerna är dock oförändrade.

Andra företag som bedriver radio- och tv-verksamhet bedriver däremot momspliktig verksamhet. Dessa företag tillhandahåller olika tjänster och kan finansiera sin verksamhet både genom att sälja reklamtid och genom olika avgifter mot konsumenter som vill ta del av radio-/tv-utbudet. Försäljningen av dessa tjänster är momspliktig.

Beskattningsland för telekommunikations- och sändningstjänster samt elektroniska tjänster innebär att beskattning ska ske i köparens land när köparen är en icke beskattningsbar person inom EU, t.ex. en privatperson. Beskattning ska ske där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Detta leder till att en svensk säljare kan tvingas redovisa moms i andra EU-länder. Dessa regler omfattar även radio- och tv-sändningar.

Lagrum

10 kap. 27 § och 6 kap. 56 § mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

3 kap. 20 § och 5 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Kommentar

Public service (Sveriges Radio och Sveriges Television) bedriver momsfri verksamhet och saknar avdragsrätt för ingående moms på sina kostnader varför kostnaden blir inklusive moms. Att köparen saknar avdragsrätt påverkar inte säljarens skattskyldighet till moms. Om säljaren uppfyller villkoren för att vara skattskyldig ska moms debiteras i fakturan.