Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Ränta

Beskattning

Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms och ränta ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats på som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger.

Vid försäljning av en vara eller tjänst är beskattningsunderlaget ersättningen (priset) exklusive moms. I beskattningsunderlaget ska i princip allt inräknas utom ränta och moms.

Vad gäller ränteberäkning avseende skatt att redovisa, betala eller återfå, se vidare nedan.

Lagrum

7 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

65 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Deklaration

Vid betalning av deklarerad moms kan ränta komma att påföras eller erhållas.

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Dessa räntor är knutna till basräntan som fastställs av Skatteverket.

Intäktsränta beräknas för varje dag det finns ett överskott på skattekontot och kostnadsränta beräknas för varje dag skattekontot visar ett underskott. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill. Intäktsräntan och kostnadsräntan tillgodoförs respektive påförs en gång i månaden i samband med avstämningen av skattekontot.

Intäktsräntan ska ge kontohavaren kompensation för tillgodohavanden på kontot. Intäktsräntan beräknas efter en räntesats av basräntan. Intäktsräntan är 45 % av basräntan.

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25 %). I förarbeten till lagändringen (prop. 2016/17:1 s. 420) anges att skattekontona har haft en hög avkastning jämfört med alternativa sparandeformer och att det fanns indikationer på att skattekonton i en ökande omfattning används för kapitalplacering vilket aldrig har varit avsikten.

Kostnadsräntan beräknas efter två nivåer; låg och hög kostnadsränta. Den ska fungera dels som ett påtryckningsmedel så att skatter och avgifter betalas i rätt tid, och dels ska den täcka statens kreditkostnader. Utgångspunkten för ränteberäkningen i skattekontosystemet är basräntan. Den låga kostnadsräntan motsvarar basräntan och den höga kostnadsräntan är basräntan plus 15 procentenheter.

Låg ränta (= basräntan)

Låg ränta beräknas bl.a. på belopp som:

  • överlämnats till Kronofogden för indrivning

  • Skatteverket gett anstånd med att betala

  • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol

  • uppkommer p.g.a. underskott av slutlig skatt.

Hög ränta (= basräntan + 15 %)

Hög ränta beräknas på:

  • underskott i skattekontot som avser för sen inbetalning (dag efter förfallodagen) till och med den dag betalning sker eller beloppet överlämnats till Kronofogden för indrivning

  • belopp som fastställts genom skönsbeskattning.

Information om aktuell basränta finns på Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se.