Innehåll

För att få möjlighet att delta i ett visst evenemang eller en aktivitet utgår normalt en avgift. Den kan i dagligt tal kallas entré, entréavgift, tillträde, deltagaravgift eller liknande och innebär att man mot betalning får möjlighet att närvara som besökare, publik eller deltagare. Frågan är i vilket land avgiften ska beskattas?

Vi skiljer på tillträde till:

Evenemang som är begränsat i tiden m.m. Beskattas i det land där evenemanget äger rum oavsett om kunden är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C). Aktivitet som är mer kontinuerlig (t.ex. terminskurs i måleri). Beskattas i det land där evenemanget äger rum om kunden är en privatperson (B2C) och i köparens land enligt huvudregeln för tjänster om kunden är ett företag (B2B).

Skatteverket har historiskt gjort bedömningen att försäljning till företag (B2B) kan förenklas och beskattas i köparens hemland enligt huvudregeln för beskattning av tjänster B2B. Efter EU-domstolens dom (C-647/17, Srf Konsulterna från mars 2019) har Skatteverket fått lov att ändra sin uppfattning. Enligt EU-domstolen ska momsen redovisas i det land där kursen genomförs oavsett om säljare och köpare är svenska företag. Frågan gäller i vilket land deltagaravgiften till en femdagarskurs i redovisning ska momsbeskattas när ett svenskt företag förlägger kursen i ett annat EU-land. Enligt EU-domstolen ska momsen redovisas i det land där kursen genomförs oavsett om säljare och köpare är svenska företag. Skatteverket har därför uttalat (190613, dnr: 202 261982-19/111) att svensk moms endast ska utgå om evenemanget äger rum i Sverige. Om evenemanget äger rum i ett annat land måste säljaren utreda det landets regler för tillträden till evenemang. Det gäller alltså även när ett svenskt företag förlägger sitt evenemang till ett annat land. Evenemang som äger rum i flera länder ska beskattas var för sig i de olika länderna.

Definition

För att veta hur momsen ska hanteras på en biljett, ett tillträde eller en deltagaravgift är det viktigt att reda ut begreppen evenemang, aktivitet och tillträde.

Evenemang = begränsat i tiden

Med evenemang avses ett arrangemang som äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Evenemanget ska sakna kontinuitet och pågå under begränsad tid. Enligt Skatteverket kan det pågå under några timmar och i vissa fall några dagar men inte mer än sju dagar i följd (190613, dnr: 202 261982-19/111).

Exempel på vad som räknas som evenemang är:

  • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang,

  • idrottsevenemang som matcher eller tävlingar,

  • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag som konferenser och seminarier,

  • evenemang av underhållningskaraktär som t.ex. hundspannsturer och skoterturer.

Aktivitet = mer kontinuitet

I motsats till ett evenemang är en aktivitet inte lika begränsad till en viss tidpunkt och plats. I stället finns en kontinuitet i en aktivitet och i förarbetena till momslagen anges som exempel ett träningspass i veckan och en terminskurs i drejning.

Tillträde = rätten att delta i ett evenemang på plats

Med begreppet tillträde avses att någon i utbyte mot en biljett eller betalning får rätt att närvara på ett evenemang. Man kan vara där som besökare, publik eller deltagare. Betalningen kan även göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar betydelse. Betalning och registrering kan även ske i förväg.

Lagrum

6 kap. 33-34 §§ och 45-46 §§ mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

5 kap. 5 § och 11-11 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

I tabellen nedan beskrivs i vilket land beskattning ska ske för evenemang och aktiviteter.

Evenemang/aktivitet

Var sker beskattning?

Svensk moms

Tillträde till evenemang som är kulturellt, konstnärligt, idrottsligt, vetenskapligt, pedagogiskt, av underhållningskaraktär eller liknande såsom mässor och utställningar

I Sverige om evenemanget genomförs här.

Svensk moms om evenemanget äger rum i Sverige oavsett om köparen är privatperson eller företag. Säljaren ska redovisa momsen (utländsk säljare ska momsregistreras i Sverige), alternativt kan de särskilda ordningarna OSS användas B2C sedan 1 juli 2021).

Tjänst avseende aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, av underhållningskaraktär eller liknande såsom mässor och utställningar (ej tillträde)

Vid försäljning till privatperson sker beskattning i det land där aktiviteten äger rum. Vid försäljning till företag (B2B) sker beskattning i köparens hemland (där denne är etablerad).

Vid försäljning till privatperson utgår svensk moms om aktiviteten äger rum i Sverige (utländsk säljare ska momsregistreras i Sverige alternativt kan de särskilda ordningarna OSS användas B2C sedan 1 juli 2021). Vid försäljning till företag (B2B) utgår svensk moms om köparen är ett svenskt företag (beskattningsbar person som är etablerad i Sverige).

Ett evenemang är begränsat i tiden och med begreppet tillträde avses att man får rätt att delta på plats (det kan även vara svårt för säljaren att identifiera köparen men det är inte avgörande). Vid försäljning av ett tillträde till ett evenemang i Sverige ska svensk moms redovisas oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag. Betalning för en teaterbiljett till ett teaterbesök i Sverige är ett exempel.

För att bestämma momshanteringen måste säljaren ta ställning till följande:

  • Är köparen en privatperson eller ett företag?

  • Är det en aktivitet eller ett evenemang?

Av tabellerna nedan framgår övergripande hur beskattning ska ske med hänvisning till lagrum.

Tjänstegrupp

Lagrum

Beskattning och exempel

Tjänst B2C avseende kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och pedagogiska tjänster samt underhållning, mässor och utställningar. Tjänsten kan avse en aktivitet eller ett tillträde till ett evenemang.

Även underordnade tjänster och tjänster som den som organiserar aktiviteten utför.

5 kap. 11 §

Dessa tjänster ska beskattas i Sverige om aktiviteten äger rum i Sverige vid försäljning B2C. Om säljaren är utländsk måste denne registrera sig för moms i Sverige, alternativt redovisa momsen enligt de särskilda ordningar som gäller sedan 1 juli 2021.

Tjänst till en beskattningsbar person, t.ex. ett företag (B2B) och som avser ett tillträde till ett kulturellt, konstnärligt, idrottsligt, vetenskapligt, pedagogiskt eller underhållningsevenemang samt till mässor och utställningar. Gäller även tjänster i anknytning till tillträdet.

5 kap. 11 a §

När dessa tjänster säljs B2B ska beskattning ske i Sverige om tillhandahållandet avser tillträde till evenemanget och evenemanget äger rum i Sverige. En utländsk säljare ska momsregistreras i Sverige.

Om det inte är ett tillträde till ett evenemang så sker beskattning enligt huvudregeln för beskattning B2B, dvs. i köparens hemland.

Det förekommer att olika evenemang som t.ex. sportevenemang äger rum i flera länder. Då ska tillhandahållandet delas upp och beskattas var för sig i de olika länderna. Om det är så att det huvudsakliga syftet med evenemanget uppfylls i ett land ska däremot tillhandahållandet i sin helhet beskattas i det landet. Detta framgår av EU-rätten och har kommenterats av Skatteverket på Rättslig vägledning.

Skattesats

Tillträde till en konsert, cirkus, teater, balett, opera eller liknande föreställning är momspliktig och beskattas med 6 % moms. För att t.ex. konsertbiljetter ska beskattas med 6 % krävs att den ger rätten att närvara på en plats där konserten äger rum eller på en plats där den visas inför publik. Det utgår även 6 % för biljetten till en plats där en inspelning av konserten visas i efterhand. Då får det inte ha skett en bearbetning, redigering eller klippning av det inspelade evenemanget. Detta gör att biljetter till exempelvis direktsända konserter från andra delar av världen kan säljas med 6 % om en arrangör säljer biljetterna.

Observera att som tillträde till en konsert räknas inte en utsändning av en artists spelning på internet utan publik. Den intäkten ska beskattas med 25 % moms.

Kommentar

I ett ställningstagande (161129, dnr: 131 156240-16/111) har Skatteverket uttalat sig om vad som gäller när en restaurang endast tar betalt för mat och dryck och det inte tas ut någon extra ersättning för en tillkommande tjänst. Den tillkommande tjänsten ska då anses underordnad restaurangtjänsten och ska därmed inte beskattas separat. Det gäller t.ex. i följande fall där tillträdet är underordnat själva restaurangtjänsten:

  • En restaurangtjänst tillhandahålls på ett transportmedel t.ex. en båt. Persontransporten anses underordnad när man inte betalar extra för denna under förutsättning att det är fråga om en sådan resa som har samma avgångs- och ankomstplats.

  • En restaurangtjänst tillhandahålls på ett ställe där det inte är möjligt att köpa tillträde till underhållningen separat. Underhållningen är då underordnad restaurangtjänsten.

  • En restaurangtjänst tillhandahålls på ett ställe där det är möjligt att köpa tillträde till underhållningen separat, t.ex. en krogshow, men tilläggstjänsten har ett ringa värde.

  • En restaurangtjänst tillhandahålls på en restaurang där det senare under kvällen blir dans. Något särskilt värde för tillträdet ska inte brytas ut även om besökare som inte bokat bord måste betala ett separat inträde för att kunna komma in och dansa senare under kvällen.

Skatteverket klargör på Rättslig vägledning att en anmälningsavgift som ger tillträde till en trav- och galopptävling, alltid beskattas i Sverige om tävlingen hålls här. Det gäller oavsett om tävlingsarrangören tar ut avgiften av ett ekipage (häst inklusive kusk/jockey) som är en beskattningsbar person eller en privatperson (ej beskattningsbar person. Avgiften anses som ett tillträde till ett idrottsligt evenemang. Beskattning sker alltså i Sverige när evenemanget genomförs i Sverige.

Det blir alltmer vanligt med digitala evenemang där det även kan ges möjlighet att delta interaktivt. Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat (221201, dnr: 8-2033881) att ett framträdande som filmas och direktsänds via internet där köparen (tittaren är en privatperson) kan delta interaktivt, ska beskattas med svensk moms om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Aktiviteten anses äga rum i Sverige om säljaren har sitt säte eller ett fast etableringsställe i Sverige, från vilket tjänsten tillhandahålls. Detta gäller när köparen är en privatperson.