Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

TV

Public service i form av Sveriges Radio och Tv bedriver till moms undantagen verksamhet och saknar därför avdragsrätt för ingående moms på sina kostnader. Andra företag som bedriver radio- och tv-verksamhet (t.ex. kabel-tv) bedriver momspliktig verksamhet. Beskattningslandet för dessa tjänster är köparens land.

Lagrum

3 kap. 20 § och 5 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms ska enligt huvudregeln:

  • omsättning av varor eller tjänster

  • vara momspliktig och göras

  • av en beskattningsbar person i denna egenskap (yrkesmässig) och

  • Sverige ska vara beskattningsland.

Alla fyra villkoren måste vara uppfyllda för att skattskyldighet ska uppkomma.

Sveriges Televisions verksamhet för produktion och utsändande av program har till och med 2018 finansierats av licensavgifter och av statsbidrag. Verksamheten omfattas av ett särskilt undantag från moms. Skälet till att denna verksamhet är momsfri beror på koncernens speciella ställning och på det sätt den finansieras. Genom att Sveriges Radio och Sveriges Television bedriver momsfri verksamhet, saknar verksamheten avdragsrätt för ingående moms på sina kostnader. Från den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften av en individuell public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften kommer att vara 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak.

Andra företag som bedriver radio- och tv-verksamhet bedriver däremot momspliktig verksamhet. Dessa företag kan tillhandahålla olika slag av tjänster och kan finansiera sin verksamhet genom att sälja reklamtid till annonsörer och genom att konsumenten betalar för tillgång till radio-/tv-utbudet mot olika ersättningar. Omsättning av dessa tjänster är momspliktiga.

I vilket land beskattning ska ske styrs av reglerna om tjänstebeskattning. Beskattningen av telekommunikations-, sändnings- och elektroniska tjänster ska ske i köparens land när köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. en privatperson, inom EU. Se vidare orden tjänstebeskattning och elektronisk tjänst.