Innehåll

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande (191217, dnr: 202 509913-19/111) om moms vid uthyrning av personal. Enligt Skatteverket ska bedömningen av om en tjänst utgör uthyrning av personal göras på samma sätt oavsett vilken annan bestämmelse i momslagen som berörs. Det här betyder i praktiken att områden med momsfri verksamhet som t.ex. vård, skola och omsorg berörs eftersom det uppstår gränsdragningsfrågor mellan momspliktig uthyrning av personal och tillhandahållande av momsfria tjänster till företag som bedriver verksamhet inom nämnda branscher.

Skatteverket säger så här.

”Det är fråga om uthyrning av personal när säljaren ställer arbetskraft till köparens förfogande och köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna.

Vid uthyrning av personal är det köparens verksamhet som i allt väsentligt ger förutsättningarna för det arbete som den fysiska personen ska utföra hos köparen. Den fysiska personen är inordnad i köparens organisation. Så är fallet även om den fysiska personen inom dessa ramar har stor frihet att själv bestämma hur arbetsuppgifterna ska genomföras.

Säljarens företagsform har inte någon betydelse för bedömningen av om det är fråga om uthyrning av personal eller inte.

Bedömningen av om en tjänst avser uthyrning av personal eller om den avser någon annan tjänst ska göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.”

Enligt Skatteverket kan det vara uthyrning av personal oavsett vilken kompetens som tillhandahålls och omfattningen på tjänsten (bestämd tidsperiod, avrop, fortlöpande etc.). Det spelar heller ingen roll om säljaren har ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skador som uppkommer.

Skatteverket anger följande som en situation när tjänsten inte utgör uthyrning av personal.

”Det är däremot inte fråga om uthyrning av personal om säljaren har ett ansvar gentemot köparen för ett visst resultat av det arbete som den fysiska personen utför hos köparen. Det köparen efterfrågar är i så fall resultatet av det utförda arbetet och inte att få förfoga över arbetskraft. Så kan vara fallet om köparen har rätt till prisavdrag eller avhjälpande av fel eller brist när ett visst resultat av arbetet inte nåtts.”

Detta talar för uthyrning av personal

Detta talar mot uthyrning av personal

Säljaren tillhandahåller endast en fysisk persons arbetskraft och eventuell enklare utrustning med naturlig koppling till den fysiska personens arbetsuppgifter. Exempel på sådan utrustning är arbetskläder, mobiltelefon och enklare redskap. Säljaren använder alltså inte några andra egna resurser som t.ex. lokaler eller särskild utrustning för att utföra tjänsten.

Säljaren använder en egen organisatorisk struktur för att tillhandahålla tjänsten. Det arbete som den fysiska personen utför hos köparen förutsätter alltså användning av säljarens lokaler, särskilda utrustning eller övriga personal.

Det arbete som den fysiska personen utför hos köparen förutsätter en användning av köparens resurser, t.ex. köparens lokaler och utrustning.

Det arbete som den fysiska personen utför hos köparen förutsätter inte någon användning av köparens resurser.

Säljaren erbjuder tjänsten till ett pris som bestäms utifrån den fysiska personens arbetstimmar, arbetsdagar eller en i förväg definierad tidsperiod då arbete ska utföras.

Om köparen har egen personal: Regler eller rutiner som gäller för köparens egen personal gäller inte för säljaren.

Om köparen har egen personal: Den fysiska personens arbete motsvarar det arbete som köparens egen personal utför.

 

Om köparen har egen personal: Regler eller rutiner som gäller för köparens egen personal, gäller även för säljaren.

 

Om den fysiska personen utför arbete åt köparens kund: Den fysiska personen agerar i köparens namn gentemot köparens kund.