Innehåll

Definition

Frågor om utländsk valuta får praktisk betydelse i momshänseende både vad gäller fakturering och redovisningen i skattedeklarationen.

Lagrum

4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)

7 kap. 7 a-b §§, 11 kap. 11 § och 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Beskattning

Faktura ställs ut i utländsk valuta av svenskt företag

Om ett företag har svenska kronor som redovisningsvaluta och ställer ut en faktura i annan valuta t.ex. i dollar, ska momsbeloppet anges i både svenska kronor och i dollar. Om ett företag har euro som redovisningsvaluta och ställer ut en faktura i annan valuta t.ex. i dollar, ska momsbeloppet anges i både euro och i dollar.

Faktura ställs ut i redovisningsvalutan euro av svenskt företag

För svenska företag är det endast euro som är tillåten valuta i redovisningen utöver svenska kronor. Med anledning av denna möjlighet att få redovisa i euro i stället för svenska kronor finns det i momslagen särskilda regler om redovisningsvaluta. Ett företag som har euro som redovisningsvaluta och som fakturerar i euro, behöver bara ange momsen i euro. Någon omräkning i fakturan krävs inte men däremot krävs omräkning vid redovisning av momsen i skattedeklarationen. Vad gäller omräkningskurs, se nedan.

Faktura ställs ut i utländsk valuta av utländskt företag

Ett utländskt företag som varken har kronor eller euro som redovisningsvaluta, och som fakturerar i annan valuta än svenska kronor, måste ange momsbeloppet även i svenska kronor. Bestämmelsen kan gälla för en utländsk företagare som omsätter varor eller tjänster inom landet och därför är registrerad till moms i Sverige. Vad gäller omräkningskurs se nedan.

Inköpsfaktura i euro mottas av svenskt företag

En köpare som har svenska kronor som redovisningsvaluta och som får en faktura som endast är utfärdad i euro måste själv räkna om valutan till svenska kronor för att kunna bokföra fakturan. Vad gäller omräkningskurs se nedan.

Omräkningskurs vid import

Vid import gäller Tullverkets regler för valutaomräkning. Om fakturan är i utländsk valuta ska en omräkning ske vid beräkning av tullvärdet. Tullverkets växelkurs används som framgår av tullverkets webbplatswww.tullverket.se. Taxebestämmande dag (dagen för mottagande av tulldeklaration) styr i regel vilken växelkurs som ska användas.

Omräkningskurs vid omsättningar och unionsinterna förvärv

Omräkningen till svenska kronor, eller till euro när euro används som redovisningsvaluta, ska göras genom att använda någon av följande kurser:

  • − den senaste genomsnittliga växelkursen som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige, eller

  • − den senaste växelkursen som offentliggjorts av Europeiska centralbanken.

Skatteverket har i ställningstagande (130227, dnr: 131 148844-13/111) redogjort för ett antal praktiska frågor om valutan i fakturan om omräkningskursen. Skatteverket anger att i strikt mening registreras inte någon genomsnittlig växelkurs på den mest representativa valutamarknaden i Sverige men Skatteverket anser att den kurs som närmast anses motsvara en sådan kurs och därför kan tillämpas är den mittkurs som Nasdaq OMX Stockholm AB fastställer. Den kursen publiceras bl.a. på Riksbankens webbplatswww.riksbank.se. Vidare anger Skatteverket att det är kursen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som ska användas vid omräkningen vilket innebär att det är kursen på dagen för leverans, tillhandahållande eller betalning i förskott som ska användas. Det är vanligt att fakturering sker innan skattskyldigheten inträder, dvs. före dagen för leverans, tillhandahållande eller betalning av förskott. I sådana fall är den tillämpliga kursen för omräkning inte känd vid faktureringstillfället. Om en faktura har utfärdats tidigare än den dag skattskyldigheten inträder ska i princip en ny faktura utfärdas om omräkningskursen vid skattskyldighetens inträde avviker från den som använts. Skatteverket anser dock att om fakturering sker ett mindre antal dagar före leveransen eller tillhandahållandet så får den senast kända omräkningskursen på fakturadagen av praktiska skäl tillämpas. På så sätt undviks att fakturan måste kompletteras eller ersättas (Skatteverket 130227, dnr: 131 148844-13/111).

Deklaration

De uppgifter som lämnas för beskattningsändamål t.ex. i skattedeklaration och periodisk sammanställning ska vara uttryckta i svenska kronor. Den som har euro som redovisningsvaluta ska därför räkna om momsen till svenska kronor för att få fram uppgifterna för skattedeklarationen.