Innehåll

Beskattning

Vid försäljning av begagnade varor och resetjänster finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen i stället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet.

Det finns olika skäl till att systemet med vinstmarginalbeskattning uppkommit. Vid handel med begagnade varor har systemet uppkommit för att återförsäljare av begagnade varor ofta gör inköp från privatpersoner som inte är skattskyldiga till moms och därför finns inte någon debiterad moms på en faktura när privatpersonen säljer till återförsäljaren. I och med att ingen moms finns debiterad i en faktura så finns ingen möjlighet för återförsäljaren att göra avdrag för ingående moms. När privatperson däremot köpte varan fick denne i normalfallet betala moms, så man kan säga att det finns en inbyggd moms i varan som ingen part har kunnat dra av. Utan särskilda regler om vinstmarginalbeskattning kommer varan eller tjänsten delvis ha beskattats dubbelt. Av detta skäl har systemet med att endast beskatta marginalen vid försäljning av begagnade varor uppkommit. Ett exempel på att reglerna inte gäller när en begagnad vara får en ändrad funktion, är att en personbil som byggts om till en A-traktor inte kan säljas enligt vinstmarginalreglerna. Se vidare ordet begagnade varor.

Vid handel med resetjänster har systemet uppkommit av annat skäl. När en återförsäljare säljer en paketresa inom EU så uppkommer komplicerade beskattningskonsekvenser då olika tjänster ska beskattas på olika sätt och i olika länder p.g.a. reglerna om omsättningsland som tillämpas inom EU (EU-handel, tjänstebeskattning). Exempelvis beskattas en hotelltjänst i det land där fastigheten är belägen och en persontransport i det land där transporten utförs. Det gör att utan särskilda regler om vinstmarginalbeskattning, skulle en svensk resebyrå vara tvungen att redovisa utländsk moms avseende försäljning av en hotellnatt i utlandet. Med hjälp av vinstmarginalreglerna kan momshanteringen förenklas för både köpare och säljare. Se vidare ordet resebyrå.

Vinstmarginalen beräknas normalt utifrån faktiska kostnader. För resetjänster kan även en alternativ schablonmetod användas. Gemensamt för de båda systemen är att avdrag inte kan göras för ingående skatt på alla de kostnader som hör samman med varor och resetjänster som vinstmarginalbeskattas. Återförsäljaren kompenseras för detta genom att moms endast läggs på skillnaden i in- och utpris dvs. på vinstmarginalen.

Vid försäljning till privatpersoner faller det därför sig ofta naturligt att tillämpa vinstmarginalbeskattning. Det finns däremot en valmöjlighet att använda de vanliga reglerna, dvs. beskatta hela försäljningspriset, när köparen är beskattningsbar person.

Deklaration

Beskattningsunderlaget vid vinstmarginalbeskattning ska särredovisas på rad 07 i skattedeklarationen.

Kommentar

EU-kommissionen har startat en översyn av momsregler som tillämpas inom turism-industrin. Reglerna tillämpas inte lika i EU:s olika medlemsländer och behöver såväl moderniseras som harmoniseras. Förslag väntas under 2023 som kan komma förändra reglerna avseende vinstmarginalbeskattning för resebyråer, persontransporter inom EU och tax free-försäljning till turister från länder utanför EU.