Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Aktieoption

Definition

Rätt att köpa eller sälja aktier.

Lagrum

44 kap. 4, 12 och 31-32 §§ IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att med option avses en rätt för innehavaren att

  • - förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller

  • - få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar, eller av kursindex eller liknande.

En option ger innehavaren en rätt, men ingen skyldighet, att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande tillgången. För denna rätt får innehavaren betala en premie till utställaren. Utfärdaren av en köpoption är skyldig att sälja den underliggande egendom och utfärdaren av en säljoption är skyldig köpa den underliggande egendomen. Till skillnad mot terminsavtal så är det bara utfärdaren som är bunden av ett optionsavtal.

En aktieoption kan avslutas genom lösen, kvittning eller förfall.

Lösen av en köpoption innebär att innehavaren förvärvar aktierna på lösendagen medan lösen av en säljoption innebär att utställaren förvärvar aktierna.

Kvittning innebär att innehavaren säljer optionen eller att utfärdaren återköper optionen och utlöser kapitalvinstbeskattning.

Förfall innebär att optionen löper ut utan att den utnyttjas. Det inträffar när det är olönsamt för innehavaren utnyttja optionen.

Utfärdarens kapitalvinst på en köp- eller säljoption som löper på högst ett år, och är lämpad för allmän omsättning, ska tas upp som intäkt det år då han eller hon befrias från sina förpliktelser.

För andra köp- eller säljoptioner ska utfärdarens kapitalvinst tas upp det beskattningsår då den utfärdas. Kapitalförlust ska tas upp det beskattningsår då förpliktelsen upphör. En gemensam kapitalvinstberäkning görs om förpliktelsen upphör samma år som den utfärdas.

Vid lösen av en köpoption som löper på högst ett år och är lämpad för allmän omsättning ska utfärdaren öka försäljningsintäkten med den premie som utfärdaren erhållit.

Vid lösen av en säljoption som löper på högst ett år och är lämpad för allmän omsättning ska premien minska utfärdarens anskaffningsutgift för aktierna under förutsättning att aktierna avyttras samma beskattningsår. Avyttras aktierna ett senare år ska premien tas upp till beskattning det år då lösen skett.

Vid lösen av en köp- eller säljoption, vars löptid är längre än ett år, ingår premien i utfärdarens kapitalvinstberäkning för aktierna under förutsättning att lösen sker samma beskattningsår som optionen utfärdades. Avyttras aktierna ett senare år ska premien tas upp till beskattning det år då optionen utfärdades.

Aktieoptioner beskattas enligt reglerna för delägarrätter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%