Innehåll

Definition

En värdeöverföring från företaget till dess ägare utan krav på motprestation.

Lagrum

24 kap. och 57 kap. IL

Kommentar

En aktieutdelning beskattas på olika sätt beroende på vem som är ägare till aktien.

  • - En fysisk person som äger en kvalificerad andel, 20 % till ca 60 %.

  • - En fysisk person som äger onoterade andelar, 25 %.

  • - En fysisk person som äger noterade andelar, 30 %.

  • - Ett företag som äger en näringsbetingad andel, 0 %.

  • - Ett företag som äger kapitalplaceringsandelar eller aktier som är lagertillgångar, 20,6 %.

Det är viktigt att ta ställning till hur aktieinnehavet klassificeras skatterättsligt i samband med utdelning. Är det aktier i ett utländskt bolag är det viktigt att utreda om utdelningen eventuellt är föremål för motsvarande kupongskatt i bolagets hemviststat. När det gäller företag med hemvist utanför Sverige är det även viktigt att ta ställning till om det är ett CFC-företag.

Olika aktier har olika beskattningstidpunkt.

Om en ägare är begränsat skattskyldig måste man ta ställning till om företaget ska innehålla kupongskatt.

Det finns särskilda bestämmelser för sakutdelning av näringsbetingad andel, se lex Asea.

Om ett moderbolag vill få in hela eller delar av årets vinst i koncernen går det att boka upp anteciperad utdelning i moderbolaget.

En utdelning som är felaktig, och därför klandras och upphävs i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen är inte skattepliktig, under förutsättning att den återbetalas. Däremot går det inte att ångra en utbetald utdelning. Betalas den tillbaka är det ett aktieägartillskott.

Både en olovlig utdelning och en förtäckt utdelning behandlas som en utdelning ur ett skatteperspektiv.

Vid sakutdelning är det tillgångens bokförda värde som ska rymmas inom fritt eget kapital. För mottagaren av en sakutdelning ska tillgången värderas till marknadsvärde.

Tänk på

En utdelning från samma företag kan ha olika skattekonsekvenser för olika ägare.

Deklaration

En skattefri utdelning justeras i INK2 och INK4 ruta 4.5 b.

Rättspraxis

RÅ 1998 ref. 9

Ett lån som ett dotterbolag lämnat sitt moderbolag har behandlats som utdelning, då moderbolaget saknat återbetalningsförmåga.