Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Allframtidsupplåtelse

Definition

Ett avtal om evig nyttjanderätt till en fastighet.

Lagrum

45 kap. 6-9 och 24-25 §§ IL

Kommentar

Om en fastighetsägare får en engångsersättning för att någon på obestämd tid ska få använda fastigheten anses den avyttrad skattemässigt. Även om fastigheten inte formellt har bytt ägare ska man göra en kapitalvinstberäkning på samma sätt som om den sålts genom en vanlig fastighetsöverlåtelse.

Genom att jämföra engångsersättningen med marknadsvärdet på hela fastigheten bestämmer man hur stor del av fastigheten som anses avyttrad. Från ersättningen drar man av utgifter i samband med upplåtelsen.

Vid kapitalvinstberäkningen beräknar man omkostnadsbeloppet till så stor andel som anses avyttrad. Uppgår engångsersättningen till hälften av fastighetens marknadsvärde använder man hälften av fastighetens omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen.

Det förekommer att en fastighetsägare i samband med en allframtidsupplåtelse även säljer en avverkningsrätt eller skogsprodukter på den upplåtna marken. Det finns möjlighet att ta med även den ersättningen i kapitalvinstberäkningen i stället för att ta upp den som en inkomst i näringsverksamhet. 60 procent av ersättningen får tas med i kapitalvinstberäkningen, resterande del behandlas enligt de vanliga reglerna för näringsverksamhet.

För att inte behöva göra fullständiga kapitalvinstberäkningar vid mindre upplåtelser finns ett schablonavdrag på 5 000 kronor per år. Om engångsersättningen är lägre minskas schablonavdraget i motsvarande mån. Har fastighetsägaren gjort flera upplåtelser får man antingen använda schablonregeln eller huvudregeln för alla upplåtelser. Det går inte att blanda reglerna under samma beskattningsår.

Deklaration

Det bokförda resultatet tas bort och det skattepliktiga läggs till vid INK2 och INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Allframtidsöverlåtelser tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.