Innehåll

Definition

Hus som ägs av tre eller fler, direkt eller via handelsbolag, och har bostadslägenheter åt tre eller fler delägare.

Lagrum

2 kap. 16 §, 19 kap. 3 § och 42 kap. 33 § IL

Kommentar

Ett andelshus kan inte vara ett småhus, det är en näringsfastighet där minst tre av delägarna bor i fastigheten. Innehav av ett andelshus ska redovisas som inkomst avnäringsverksamhet, men det finns några särskilda regler som man måste beakta.

En delägare som bor i andelshuset tar upp en bostadsförmån som intäkt i näringsverksamheten. Om det finns hyresgäster i andelshuset som inte är delägare eller närstående till delägaren kan man använda dessa hyror för att bestämma nivån på bostadsförmånen. Skatteverket har även tabeller för hyresnivåer i olika delar av landet som går att använda.

Kostnad för reparation och underhåll är begränsat till 10 procent av fastighetens taxeringsvärde. Avdraget beräknas med hjälp av ägarens andel i fastigheten. Om en ägare äger 25 procent av fastigheten får avdraget för reparation och underhåll inte överstiga 25 procent av 10 procent av taxeringsvärdet. Om kostnaden omfattas av begränsningen ska den aktiveras och dras av med årliga värdeminskningsavdrag.

Om andelshuset går med underskott kan ägaren dra av underskottet i inkomstslaget kapital. Underskottet kvoteras till 70 procent.

Deklaration

Hyresförmånen tas upp i NE ruta R23.