Innehåll

Definition

Väg eller annat markarbete som bekostats på allmän mark.

Lagrum

19 kap. 26-29 §§ IL och 20 kap. 9 § IL

Kommentar

I samband med att en fastighetsägare uppför en byggnad förekommer det att fastighetsägaren är med och bekostar vägar eller andra anläggningar utanför fastigheten. Fastighetsägaren har inte ett nyttjanderrättsavtal för den mark som anläggningen ligger på, men anläggningen är tillgänglig för allmänheten och genom åtgärden ökar fastigheten i värde.

Även om det inte finns en sådan nyttjanderätt som normalt sett krävs för avdrag är Skatteverkets uppfattning att fastighetsägaren kan kostnadsföra utgiften som en markanläggning (Skatteverket 080930, dnr: 131 519499-08/111).

Tänk på

Avskrivningsunderlaget för en markanläggning kan inte tas över av köparen vid en överlåtelse.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattepliktiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för markanläggningar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1970:26

Utgifter för att muddra en inseglingsränna på allmänt vatten fick kostnadsföras som markanläggning för hamnens ägare.