Innehåll

Definition

En förteckning över företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Lagrum

5 kap. 4 § BFL

Kommentar

Av 5 kap. 4 § BFL framgår att vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

Av Bokföringsnämndens allmänna råd ”Bokföring” (BFNAR 2013:2) framgår att anläggningsregistret ska innehålla en mängd uppgifter om respektive tillgång. Registret ska uppdateras senast i samband med årsbokslutet.

Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut behöver inte upprätta något anläggningsregister. Detsamma gäller ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Anläggningsregister behöver inte heller upprättas om företaget endast har ett fåtal materiella och immateriella anläggningstillgångar och den löpande bokföringen är organiserad på ett sådant sätt att den ger en tillfredsställande kontroll och överblick över anläggningstillgångarna.

Se även

inventarier