Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Avgångspension

Definition

Ett erbjudande om pension före den ordinarie ålderspensionen.

Kommentar

I många allmänna pensionsplaner finns bestämmelser om avgångspension. Det gör att arbetsgivare kan trygga utfästelser om avgångspension med avdragsrätt. Det gäller både arbetsgivare, vars pensionsutfästelser omfattas av en allmän pensionsplan, och arbetsgivare som tillämpar motsvarande regler utan att omfattas av en allmän pensionsplan. Avgångspensionen upphör när den försäkrade uppnår ordinarie pensionsålder. Det finns ingen kortaste utbetalningstid, den kan vara kortare tid än de tre år som framgår av skattereglerna.

Tänk på

Då det inte finns någon pensionsmedförande lön när en anställd gått i avgångspension, finns det ingen möjlighet att kostnadsföra utgifter för framtida pensionskostnader för den anställde.

Rättspraxis

HFD 2018 ref. 54

Vid bedömning av om en pensionsutfästelse om avgångspension ryms inom allmän pensionsplan ska man inte beakta förmåner efter 65 års ålder.