Innehåll

Definition

En rättighet för någon att avverka skog på en skogsägares mark under en bestämd tidsperiod inom ett bestämt område.

Lagrum

21 kap. 2 § IL

Kommentar

Det vanligaste sättet att upplåta en avverkningsrätt är att sälja en rotpost, men upplåtelsen kan även göras genom s.k. avverkningsuppdrag eller leveransrotköp.

Rotpost

Skogsägaren märker ut och mäter upp träd inom ett begränsat område. Köparen betalar för skogen som står på rot. Köparen står risken för hur mycket virke som finns inom området.

Avverkningsuppdrag

Skogsägaren ger köparen i uppdrag att avverka och transportera ut skogen till en bilväg. Därefter sker inmätning och prissättning av virket. Köparens avverkningskostnad dras av för att få fram nettopriset. Säljaren står risken för hur mycket virke som finns inom området.

Leveransrotköp

Skogsägaren säljer en rotpost, men mäter inte upp skogen. Köparen står för avverkningskostnaden och betalar ett fast nettopris per avverkad kubikmeter. Säljaren står risken för hur mycket virke som finns inom området.

Tänk på

I samband med att en fastighet överlåts kan säljaren förbe- hålla sig rätten att få avverka skog, s.k. förbehållen avverkningsrätt. Intäkter från en förbehållen avverkningsrätt beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Skogsavdrag får inte göras på en sådan intäkt, däremot får insättning göras på skogskonto eller skogsskadekonto.

Om en skogsägare i samband med allframtidsupplåtelse får ersättning för avverkningsrätt får även denna del räknas som engångsersättning pga. allframtidsupplåtelsen om skogsägaren begär det. Beskattning sker då i inkomstslaget kapital. En förutsättning är dock att ersättningen för avverkningsrätten ska tas upp till beskattning samma år som ersättningen för allframtidsupplåtelsen.

Bokföring

Huvudregeln är att skogsinkomster ska redovisas enligt god redovisningssed. För upplåtelse av avverkningsrätt finns dock en särskild skatteregel. Om ersättningen för en avverkningsrätt ska betalas ut under minst två år, s.k. betalningsplan, får skogsägaren som intäkt varje år ta upp den del som betalas under året.