Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Beräkningsenhet

Definition

Avgränsning av vad som ska ingå i kapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheter.

Lagrum

45 kap. 3-4 §§ IL

Kommentar

Huvudregeln är att varje fastighet utgör en taxeringsenhet. Kapitalvinsten ska beräknas särskilt för varje avyttrad taxeringsenhet eller del av taxeringsenhet. Har en delavyttring skett ska kapitalvinstberäkningen göras för denna del.

Om en taxeringsenhet omfattar både en privatbostadsfastighet och en näringsfastighet ska en kapitalvinstberäkning göras för respektive del.

Om flera taxeringsenheter säljs till samma köpare ska kapitalvinstberäkningen göras för varje taxeringsenhet för sig. Försäljningspriset fördelas då normalt utifrån de taxeringsvärden som gällde vid avyttringen om inte säljaren kan visa att en annan fördelningsgrund ska gälla. På samma sätt ska anskaffningsutgiften fördelas efter de taxeringsvärden som gällde vid förvärvet om inte annan fördelningsgrund kan visas.

Om två skilda taxeringsenheter tidigare under innehavstiden ingått i samma taxeringsenhet ska dock kapitalvinstberäkningen göras som om de fortfarande var en taxeringsenhet om den skattskyldige begär det. Den här alternativa regeln för kapitalvinstberäkningen är frivillig för säljaren.

Rättspraxis

RÅ 1980 1:14

Jordbruksfastighet som såldes vid skilda tillfällen under samma beskattningsår ansågs avyttrad genom två av varandra oberoende försäljningar.