Innehåll

Definition

Det år då inkomster intjänas, dvs. inkomståret.

Lagrum

1 kap. 13-15 §§ IL

3 kap. 4-5 §§ SFL

Kommentar

Uppgifterna i inkomstdeklarationen ska avse beskattningsåret. Fysiska personer har kalenderår som beskattningsår.

Inkomster i svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår som går ut samtidigt med handelsbolagets räkenskapsår. Om delägarens beskattningsår inte sammanfaller med handelsbolagets räkenskapsår ska inkomsterna tas upp det beskattningsår som går ut närmast efter handelsbolagets räkenskapsår. För delägare som är fysiska personer gäller det bara inkomster som inte ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Beskattningsåret för juridiska personer är räkenskapsåret. Ett räkenskapsår kan utgöras av kalenderåret eller vara ett s.k. brutet räkenskapsår.

Sedan 2011 är det möjligt att ha ett brutet räkenskapsår med vilken slutmånad som helst. Det är dock inte möjligt att hantera tolv olika beskattningsår för Skatteverket. För juridiska personer som har ett beskattningsår (= räkenskapsår) med en annan slutdag än den 31 december, 30 april, 30 juni eller den 31 augusti anses beskattningsåret därför vara den av följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

  • 1 januari - 31 december,

  • 1 maj - 30 april,

  • 1 juli - 30 juni, eller

  • 1 september - 31 augusti

Denna ordning gäller bl.a. när inkomstdeklaration ska lämnas, när preliminär inkomstskattedeklaration ska lämnas, vid debitering och betalning av preliminär skatt samt vid besked om slutlig skatt.

Begreppet taxeringsår, som avsåg det år då inkomstdeklarationen skulle lämnas in, slopades i samband med införandet av skatteförfarandelagen.