Innehåll

Definition

Den tidpunkt vid vilken en intäkt eller kostnad ska tas upp till beskattning.

Lagrum

14 kap. 2 och 4 §§ IL

Kommentar

God redovisningssed styr när en inkomst ska tas upp eller en utgift ska dras av om det inte finns några särskilda regler i inkomstskattelagen. Detsamma gäller när en kapitalvinst eller kapitalförlust ska påverka beskattningen.

För att kunna ta ställning till skatteeffekten av en transaktion eller händelse är det två viktiga saker man måste ta ställning till:

  • - omfångsfrågan, medför händelsen eller transaktionen att det uppkommer en skattepliktig intäkt eller avdragsgill kostnad? Detta styrs helt av skatteregler.

  • - periodiseringsfrågan, när ska händelsen eller transaktionen beskattas? Detta styrs till stor del av god redovisningssed, men delvis av skatteregler.

För fysiska personer finns det bestämmelser som reglerar när ett förvärv av värdepapper ska beskattas.