Innehåll

Definition

Det resultat som kommer från resultaträkningen för ett räkenskapsår och som inte har justerats med avseende på några skatteregler.

Lagrum

14 kap. 2 och 21 §§ IL

Kommentar

Det bokförda resultatet justeras med olika poster, dels på grund av omfångsfrågan, dels på grund av periodiseringsfrågan. Det som då återstår är skattemässigt resultat.