Innehåll

Definition

Åtgärd i bokföringen för att förändra det beskattningsbara resultatet för ett visst beskattningsår.

Kommentar

Det beskattningsbara resultatet kan både öka och minska genom att använda olika bokslutsdispositioner. Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfonder och överavskrivningar av tillgångar.

Även koncernbidrag är en bokslutsdisposition där det skattepliktiga resultatet flyttas till en annan juridisk person.

Tänk på

Genom bokslutsdispositioner kan årets skatt ändras på grund av att posten uppskjuten skatt ändras. Då inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad leder förändringen av årets skatt inte till att det skattepliktiga resultatet ändras.