Innehåll

Definition

Den inkomstskatt som ett företag betalar på sin inkomst.

Lagrum

65 kap. 10 § IL

Kommentar

För beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 är skattesatsen 21,4 procent (för tidigare beskattningsår är skattsatsen 22 %). För beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2020 är skattesatsen 20,6 procent. Bolagsskatten är inte avdragsgill.

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa räntekostnader genom en generell räntebegränsningsregel. En utförlig beskrivning av de nya reglerna finns i avsnittet generell räntebegränsningsregel.

Det har införts en tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag vars nettoomsättning under beskattningsåret 2023 till minst 75 procent är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen. Skatten tas ut på den del av det skattemässiga överskottet år 2023 som överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018-2021. Den tillfälliga skatten tas ut med 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten.

Tänk på

På grund av olika redovisningsregler kan aktuell skatt vara ett positivt belopp i räkenskaperna. En sådan intäkt är skattefri och justeras i deklarationen. Oavsett om årets skattekostnad är positiv eller negativ justeras effekten bort i inkomstdeklarationen.

Deklaration

Bolagsskatten återläggs i INK2 ruta 4.3 a.