Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Bredband

Kommentar

Om arbetsgivaren bekostar installation av bredband, eller löpande abonnemangsavgifter för anställda utgör detta normalt en skattepliktig förmån.

Bredbandsuppkoppling kan dock vara skattefritt för den anställde enligt reglerna om arbetsredskap.

Enskild näringsverksamhet

Av Skatteverkets ställningstagande (150825, dnr: 131 438091-15/111) framgår att avdrag för utgifter för bredband medges i sin helhet om dessa bokförs i näringsverksamheten, men uttagsbeskattning ska ske för den privata användningen. Om den privata bredbandsuppkopplingen används även i näringsverksamheten medges avdrag med skälig del av utgiften.

Utgifter för kabeldragning och installation i en privatbostad är inte avdragsgilla i näringsverksamheten. Dessa utgifter betraktas som privata levnadskostnader. Tillkommande utgifter för kabeldragningar som avser en särskilt inrättad del av bostaden där näringsverksamheten bedrivs är dock avdragsgilla (se Skatteverkets ställningstagande 050420, dnr: 130 227116-05/111).