Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Byggnadsinventarier

Definition

Är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

Lagrum

19 kap. 19-21 §§ IL

Kommentar

I en byggnad som inte används som bostad kan det finnas byggnadsinventarier. Det är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Till byggnadsinventarier räknas inte byggnadstillbehör som är till för byggnadens allmänna användning.

Byggnadsinventarier kan bland annat vara följande:

  • - Fundament för maskiner.

  • - Ljudabsorberande innertak.

  • - Transportanordningar som räls, traverser, rulltrappor och godshissar.

  • - Portar, hyllor, butiksinredning och ventilationsanläggningar.

  • - Vindkraftverk.

  • - Mobilmaster.

Uppräkningen är långt ifrån heltäckande, inom olika typer av verksamheter finns mängder av olika byggnadstillbehör som kan utgöra byggnadsinventarier.

En solcellsanläggning kan vara byggnadsinventarier om samtlig elproduktion används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Enligt HFD 2017 ref. 36 är en solcellsanläggning, där energin delvis används för näringsverksamheten men delvis används för att värma en privatbostad och för att säljas på marknaden, inte ett byggnadsinventarium.

Ledningar för vatten, el, gas, avlopp och liknande kan användas både till näringsverksamheten och för fastighetens allmänna användning. Om ledningarna används för näringsverksamheten kan man göra en proportionering och hänföra delar av utgifterna till byggnadsinventarier. Om ledningarna till mer än 75 procent används i näringsverksamheten kan man hänföra samtliga utgifter för ledningarna till byggnadsinventarier.

Byggnadsinventarier kan skrivas av enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Tänk på

På grund av de stora skillnaderna i avskrivningstid är det värdefullt att undersöka om delar av en byggnad kan klassificeras som byggnadsinventarier och skrivas av enligt reglerna för inventarier.

Det kan även gå att göra en omklassificering av tidigare gjorda investeringar och bryta ut delar som byggnadsinventarier.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattemässiga på grund av skillnader i bokförda och skattemässiga avskrivningar justeras resultatet i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

För att kunna tillämpa reglerna om räkenskapsenlig avskrivning krävs att det bokförda värdet på tillgången är samma som det skattemässiga värdet.

Rättspraxis

RÅ 1977 ref. 135

Portar i en verkstadslokal är byggnadsinventarier.

RÅ 1983 ref. 1:1

Ljudabsorberande innertak, klimat- och ventilationsanläggning och arbetsbelysning i ett kontorslandskap har ansetts vara byggnadsinventarier.

RÅ 1984 ref. 1:98

I en hotellbyggnad har till exempel inredning i våtutrymmen, bastuaggregat, solarium och pool ansetts vara byggnadsinventarier.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...