Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Byggnadsinventarier  permanent equipment

Definition

Är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

Lagrum

19 kap. 19-21 §§ IL

Kommentar

I en byggnad som inte används som bostad kan det finnas byggnadsinventarier. Det är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Till byggnadsinventarier räknas inte byggnadstillbehör som är till för byggnadens allmänna användning.

Byggnadsinventarier kan bland annat vara följande:

  1. Fundament för maskiner.
  2. Ljudabsorberande innertak.
  3. Transportanordningar som räls, traverser, rulltrappor och godshissar.
  4. Portar, hyllor, butiksinredning och ventilationsanläggningar.
  5. Vindkraftverk.
  6. Mobilmaster.

Uppräkningen är långt ifrån heltäckande, inom olika typer av verksamheter finns mängder av olika byggnadstillbehör som kan utgöra byggnadsinventarier.

En solcellsanläggning kan vara byggnadsinventarier om samtlig elproduktion används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Enligt HFD 2017 ref. 36 är en solcellsanläggning, där energin delvis används för näringsverksamheten men delvis används för att värma en privatbostad och för att säljas på marknaden, inte ett byggnadsinventarium.

Ledningar för vatten, el, gas, avlopp och liknande kan användas både till näringsverksamheten och för fastighetens allmänna användning. Om ledningarna används för näringsverksamheten kan man göra en proportionering och hänföra delar av utgifterna till byggnadsinventarier. Om ledningarna till mer än 75 procent används i näringsverksamheten kan man hänföra samtliga utgifter för ledningarna till byggnadsinventarier.

Byggnadsinventarier kan skrivas av enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Tänk på

På grund av de stora skillnaderna i avskrivningstid är det värdefullt att undersöka om delar av en byggnad kan klassificeras som byggnadsinventarier och skrivas av enligt reglerna för inventarier.

Det kan även gå att göra en omklassificering av tidigare gjorda investeringar och bryta ut delar som byggnadsinventarier.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattemässiga på grund av skillnader i bokförda och skattemässiga avskrivningar justeras resultatet i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

För att kunna tillämpa reglerna om räkenskapsenlig avskrivning krävs att det bokförda värdet på tillgången är samma som det skattemässiga värdet.

Rättspraxis

RÅ 1977 ref. 135

Portar i en verkstadslokal är byggnadsinventarier.

RÅ 1983 ref. 1:1

Ljudabsorberande innertak, klimat- och ventilationsanläggning och arbetsbelysning i ett kontorslandskap har ansetts vara byggnadsinventarier.

RÅ 1984 ref. 1:98

I en hotellbyggnad har till exempel inredning i våtutrymmen, bastuaggregat, solarium och pool ansetts vara byggnadsinventarier.

 

byggnad

fastigheter

fastighetskostnader

industritillbehör

markinventarier

reparation och underhåll

utvidgat reparationsbegrepp

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer