Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

CFC-företag

Definition

Lågbeskattade utländska juridiska personer där delägarna beskattas för företagets inkomster.

Lagrum

39 a kap. IL

Kommentar

Vissa utländska juridiska personer anses vara så lågt beskattade att delägarna ska skatta för resultatet trots att utdelning inte skett.

För att det ska kunna vara ett CFC-företag krävs att det är en utländsk juridisk person och att resultatet är ett överskott. Företaget ska vara ett skattesubjekt, en delägarbeskattad utländsk juridisk person omfattas inte av reglerna om CFC-företag.

För att en delägare ska omfattas av reglerna krävs att det är en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar mer än 25 % av rösterna. Reglerna blir även tilllämpliga om flera personer som är i intressegemenskap med varandra tillsammans kontrollerar mer än 25 % av rösterna. Innehav genom svenska handelsbolag likställs med direkt ägande.

Med intressegemenskap i detta sammanhang menas:

  • Moderföretag och dotterföretag.

  • Två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

  • Juridiska personer där den ena, direkt eller indirekt, kontrollerar minst 50 % av kaptialet eller rösterna i den andre.

  • En fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50 % av kapitalet eller rösterna i en juridisk person.

  • Fysiska personer som är närstående med varandra.

Vid indirekta ägarandelar beräknas ägarandelen i varje led.

För att den utländska juridiska personen ska vara ett CFC-företag krävs att den är lågbeskattad. Den anses lågbeskattad om den uppfyller något av följande villkor.

Huvudregeln

Inkomsten anses lågbeskattad om den är helt undantagen från beskattning eller om den är lägre beskattad än 55 % av den beskattning som skulle skett om näringsverksamheten bedrivits i ett svenskt aktiebolag. Med en skattesats på 21,4 respektive 20,6 % innebär huvudregeln en beskattning på minst 11,77 respektive 11,33 % (0,55 x 21,4 respektive 0,55 x 20,6).

Beräkningen av resultatet sker som om verksamheten bedrivits i Sverige, med det undantag att reglerna om periodiseringsfond inte får tillämpas. När det gäller tidigare års underskott får man bara beakta de tre föregående beskattningsåren. Äldre underskott faller bort.

Kompletteringsregel I

Den utländska juridiska personen anses inte lågbeskattad om den är skattskyldig i något av de länder som framgår av bilaga 39 a till inkomskattelagen.

Kompletteringsregel II

Om den utländska juridiska personen hör hemma inom EES-området anses inte inkomsten lågbeskattad om det är en verklig etablering som bedriver affärsmässig verksamhet. Denna regel finns för att inte CFC-reglerna ska strida mot EU-rätten.

En delägare i ett CFC-företag är skattskyldig för sin andel av överskottet beräknat utifrån den andel av kapitalet som delägaren äger. Det sker inte någon proportionering av under hur lång tid av beskattningsåret som delägaren varit ägare.

Tänk på

En delägare som blivit beskattad i enlighet med CFC-reglerna blir inte beskattad för en utdelning. Om utdelningen överstiger det belopp som blivit beskattat tidigare är den överskjutande delen skattepliktigt.

Deklaration

Den beskattningsbara intäkten från ett CFC-företag tas upp i INK 2 ruta 4.6 e.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%