Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Datorprogram/Programvaror

Definition

Instruktioner som styr en dator och beskriver de operationer en dator ska utföra.

Lagrum

18 kap. 1 § 2 st. p. 1 IL

Kommentar

Av 18 kap. 1 § 2 st. framgår att som inventarier räknas också immateriella rättigheter, t.ex. licenser, som förvärvats från någon annan. Reglerna om direktavdrag för inventarier av mindre värde gäller inte för sådana tillgångar.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (070320, dnr: 131 192491-07/111) att mycket talar för att den skattemässiga behandlingen av alla typer av inventarier är uttömmande reglerad i 18 kap. IL.

En sådan tolkning innebär att utgifter för immateriella rättigheter ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag även om direktavdrag gjorts i redovisningen. Det skulle i sin tur leda till att rätten till räkenskapsenlig avskrivning skulle gå förlorad. Ett ytterligare problem är att enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut ska ta upp maskiner och inventarier till det värde de har vid beskattningen. Immateriella tillgångar får dock bara tas upp om de har ett bestående värde.

Mot bakgrund av ovanstående godtar Skatteverket att omedelbart avdrag görs för enkla standardiserade datorprogram som enligt god redovisningssed inte får tas upp i balansräkningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%