Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Definitiv förlust

Definition

En förlust som inte kan förändras till sitt belopp.

Lagrum

44 kap. 8 och 26 §§ IL

Kommentar

Det är först när en förlust är definitiv som den ska beaktas vid beskattningen. Det får därmed inte finnas någon möjlighet att få ytterligare betalning avseende avyttringen.

När ett aktiebolag försätts i konkurs anses förlusten vara definitiv redan i samband med konkursen.

Vid likvidation är det normalt först när likvidationen avslutas som det är möjligt att dra av en kapitalförlust.

När det gäller fordringar krävs det att fordran är avyttrad och att det inte finns någon möjlighet att få betalt. En nedskrivning i bokföringen påverkar inte den civilrättsliga fordran mellan parterna.

Tänk på

En förlust kan vara ej avdragsgill på grund av att den omfattas av det avdragsförbud som finns för personliga levnadskostnader.

Deklaration

En nedskrivning återläggs i INK2 ruta 4.3 b och i INK4 ruta 4.3 a.

Vid avyttring av delägarrätter återläggs förlusten i INK2 ruta 4.7 b och i INK4 ruta 4.11 b.

En definitiv förlust på delägarrätter dras av vid INK2 ruta 4.7 f.

En bokförd förlust på andra tillgångar än delägarrätter, som ännu inte blivit definitiv återläggs vid INK2 ruta 4.3 c.

En förlust på andra tillgångar än delägarrätter, som blir definitiv och inte finns i det bokförda resultatet, dras av vid INK2 ruta 4.4 b.

Även om förlusten på delägarrätter är definitiv får den bara dras av mot vinster på delägarrätter enligt reglerna om fållade kapitalförluster.

Bokföring

Avyttring av kapitaltillgång tillhör det frikopplade området och kan ha en beskattningstidpunkt som skiljer sig från när resultatet redovisas i räkenskaperna.

Rättspraxis

RÅ 1998 ref. 25

En ägare medgavs avdrag redan i samband med att ett företag försattes i likvidation. Det gick att beräkna kapitalförlusten redan i samband med likvidationsbeslutet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%