Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Dispositionsrätt

Definition

Möjlighet att använda arbetsgivarens egendom.

Lagrum

10 kap. 8 § och 11 kap. 1 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att inkomster ska tas upp när de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del. Som inkomst räknas löner, arvoden, förmåner, pensioner m.m.

Även en dispositionsrätt till arbetsgivarens egendom kan medföra beskattning. Dispositionsrätt regleras dock inte specifikt i IL. Det vanligaste är att det rör sig om ägare och/eller företagsledare i fåmansföretag och deras närstående som har möjlighet att nyttja företagets egendom, t.ex. en fritidsbostad eller en båt.

Skatteverket har i ett ställningstagande (111123, dnr: 131 625311-11/111) redogjort för hur dispostionsrätten ska beskattas i olika situationer. Beskattningskonsekvenserna för den anställde skiljer sig åt beroende på om dispositionsrätten är oinskränkt eller inskränkt.

Den anställde ska beskattas för marknadsvärdet av dispositionsrätten. Om dispositionsrätten är oinskränkt bör den anställde beskattas på årsbasis utan att hänsyn tas till det faktiska nyttjandet. Värdet av dispositionsrätten kan då beräknas till vad det normalt skulle ha kostat den anställde att hyra motsvarande egendom.

I avsaknad av jämförbara objekt bör förmånsvärdet inte understiga vad det kostat arbetsgivaren att tillhandahålla egendomen. Hänsyn ska då tas till kapitalkostnad, driftskostnader och faktisk värdeminskning.

Är dispositionsrätten inskränkt ska förmånsvärdet sättas ned i motsvarande mån. Beskattning av dispositionsrätten kan bli aktuell även i de fall där egendomen behövs för bolagets verksamhet. Egendomen kan dock ofta nyttjas på helger och under semestern. HFD har ansett att förmånen normalt kan värderas till fyra veckors hyreskostnad när dispositionsrätten är väsentligt inskränkt.

Om bolaget i sin verksamhet löpande hyr ut stugor eller båtar kan det vara svårt att beskatta själva dispositionsrätten. Beskattningen inskränker sig då till det faktiska nyttjandet. Om det rör sig om en enstaka stuga eller båt anser Skatteverket att beskattning bör ske för outhyrda veckor. Rabatt motsvarande rabatt för långtidshyra bör då få räknas av. I avsaknad av utredning kan en rabatt på 30 % normalt godtas.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 53

Värdet på bostadsförmån till fritidshus ska beräknas på grundval av dispositionsrätten.

  • HFD 2011 ref. 55 I

En fastighetsmäklare beskattades för dispositionsrätten till företagets båtar. Beskattningen begränsades till fyra veckor då båtarna använts i betydande omfattning i bolagets verksamhet.

HFD 2011 ref. 55 II

En pressfotograf beskattades för dispositionsrätten till företagets båt. Beskattningen begränsades till fyra veckor då båten använts i betydande omfattning i bolagets verksamhet.

Se även

förmåner

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%