Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Egenproducerade rättigheter

Definition

Immateriell rättighet som upparbetats internt i företaget.

Lagrum

14 kap. 2 § och 18 kap. 1 § IL

Kommentar

Egenproducerade rättigheter benämns också egenupparbetade immateriella tillgångar. Bestämmelserna om inventarier gäller rättigheter som förvärvats från någon annan. Av det följer motsatsvis att egenproducerade rättigheter inte ska skrivas av enligt inventariereglerna. Det är alltså god redovisningssed som styr, vilket innebär att avskrivningen som gjorts i räkenskaperna ska följas även vid beskattningen.

Tänk på

Egenupparbetade immateriella tillgångar får inte aktiveras om man använder K2-regelverket i redovisningen.

Bokföring

Utgifter för egenproducerade rättigheter tillhör det kopp-lade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 81

Egenproducerade rättigheter följer god redovisningssed när det gäller periodisering av utgiften.