Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Elcertifikat

Definition

Ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats enligt kraven i lagen om elcertifikat.

Lagrum

17 kap. 22 a § och 29 kap. IL

lagen om elcertifikat

Kommentar

Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el har enligt lagen rätt att bli tilldelade elcertifikat medan elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el, s.k. kvotplikt.

Elproduktion med vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi eller biobränslen berättigar till tilldelning av elcertifikat. Tilldelningen av elcertifikat sker efter det att elen har producerats.

Kvotplikten omfattar

  • - elleverantörer som levererar till elanvändare,

  • - elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och

  • - elintensiva industrier som har registrerats.

De som är kvotpliktiga ska den 1 april inneha elcertifikat motsvarande sin försäljning respektive användning föregående kalenderår. Fullgör man inte sin kvotplikt får man betala en sanktionsavgift som ska vara högre än kostnaden för att förvärva elcertifikat.

Elcertifikat utgör lager för de producenter som innehar en anläggning som berättigar till tilldelning av elcertifikat. Detsamma gäller de som i sin näringsverksamhet är kvotpliktiga.

Lager av elcertifikat ska tas upp till nettoförsäljningsvärde eller anskaffningsvärde hos företaget och företag som ingår i samma intressegemenskap. Företag inom intressegemenskapen måste använda samma metod.

Tilldelning av elcertifikat är ett näringsbidrag. Tilldelningen av elcertifikaten föranleder ingen beskattning. Enligt reglerna om näringsbidrag anses de anskaffade för noll kr. Beskattning sker istället vid avyttring av elcertifikaten och även när lagret värderas till nettoförsäljningsvärdet.

Bokföring

Värdering av elcertifikat som utgör lager är frikopplat från redovisningen. Särskilda skatteregler styr lagervärderingen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%