Innehåll

Definition

Ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats enligt kraven i lagen om elcertifikat.

Kommentar

Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el har enligt lagen rätt att bli tilldelade elcertifikat medan elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el, s.k. kvotplikt.

Elproduktion med vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi eller biobränslen berättigar till tilldelning av elcertifikat. Tilldelningen av elcertifikat sker efter det att elen har producerats.

Kvotplikten omfattar

  • - elleverantörer som levererar till elanvändare,

  • - elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och

  • - elintensiva industrier som har registrerats.

De som är kvotpliktiga ska den 1 april inneha elcertifikat motsvarande sin försäljning respektive användning föregående kalenderår. Fullgör man inte sin kvotplikt får man betala en sanktionsavgift som ska vara högre än kostnaden för att förvärva elcertifikat.

Elcertifikat utgör lager för de producenter som innehar en anläggning som berättigar till tilldelning av elcertifikat. Detsamma gäller de som i sin näringsverksamhet är kvotpliktiga.

Lager av elcertifikat ska tas upp till nettoförsäljningsvärde eller anskaffningsvärde hos företaget och företag som ingår i samma intressegemenskap. Företag inom intressegemenskapen måste använda samma metod.

Tilldelning av elcertifikat är ett näringsbidrag. Tilldelningen av elcertifikaten föranleder ingen beskattning. Enligt reglerna om näringsbidrag anses de anskaffade för noll kr. Beskattning sker istället vid avyttring av elcertifikaten och även när lagret värderas till nettoförsäljningsvärdet.

Bokföring

Värdering av elcertifikat som utgör lager är frikopplat från redovisningen. Särskilda skatteregler styr lagervärderingen.