Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Eventualtillgångar

Definition

En tillgång som inte är tillräckligt säker för att kunna redovisas som tillgång i balansräkningen.

Kommentar

Eventualtillgång är ett begrepp i redovisningen och har inte någon skattemässig motsvarighet. Om kapitalfordran är så osäker att den skrivs ned i redovisningen utan att fordransförhållandet upphör är det en eventualtillgång redovisningsmässigt. Fordran har kvar sitt skattemässiga värde motsvarande fordrans nominella värde på grund av att tillgången tillhör det frikopplade området. Om tillgången går från att vara en eventualtillgång till att bli så säker att den tas upp i balansräkningen blir påverkan på det egna kapitalet skattefri.

Tänk på

Både när en tillgång tas bort från balansräkningen och när den tas upp igen måste man ta ställning vilka skatteeffekter som uppkommer på grund av den skatterättsliga periodiseringsfrågan.

Deklaration

Bokförda kostnader för nedskrivning av kapitaltillgångar ska återläggas i INK2 ruta 4.3 b och INK4 ruta 4.3 a.

En bokförd intäkt som inte är skattepliktig justeras i INK2 ruta 4.5 c och i INK4 ruta 4.5 b.

Bokföring

Kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur fordran ska periodiseras.

Kapitalfordringar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur fordran ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%