Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Expansionsfond

Definition

Avsättning för att möjliggöra expansion av en näringsverksamhet med lågbeskattade medel.

Lagrum

34 kap. IL

Kommentar

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen på satsat kapital, i inkomstslaget näringsverksamhet. På resultatet ska egenavgifter eller särskild löneskatt betalas.

För att kunna expandera sin verksamhet med lågbeskattade medel, på samma villkor som den som bedriver sin verksamhet i aktiebolag, får enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag göra avdrag för avsättning till expansionsfond. Reglerna gäller även svenska dödsbon som driver näringsverksamhet och svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag. Avdraget får göras för både aktiv och passiv näringsverksamhet.

När det gäller handelsbolag ska avdraget och avsättningen göras för varje delägare för sig.

På avsättningen tas expansionsfondsskatt ut. Expansionsfondsskatten har sänkts till 20,6 % (22 % tidigare), fr.o.m. det beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2020, se expansionsfondsskatt. Denna skatt betalas tillbaka när expansionsfonden upplöses. På det återförda beloppet betalas då vanlig inkomstskatt och egenavgifter.

Avdrag får göras med högst ett belopp motsvarande ett för expansionsfond justerat positivt resultat. Det utgörs av resultatet före

 • - kostnad för pensionsförsäkringspremier,

 • - egenavgifter, och

 • - sjukpenning.

För enskilda näringsidkare får expansionsfonden inte överstiga 125,94 procent av kapitalunderlaget. Denna begränsning gäller dock inte när en enskild näringsverksamhet ska ombildas till t.ex. aktiebolag. Om näringsverksamheten förs över till en annan enskild näringsidkare, ett handelsbolag eller ett aktiebolag och fonden, eller en del av den, tas över kan avsättning till expansionsfond göras med hela överskottet om förutsättningarna är uppfyllda, se nedan där de olika situationerna när överföring kan ske beskrivs.

För delägare i handelsbolag får expansionsfonden inte uppgå till ett så högt belopp att kapitalunderlaget blir negativt.

Kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare utgörs av det egna kapitalet vid beskattningsårets utgång med följande justeringar:

 • - underskott av verksamheten från föregående beskattningsår läggs till,

 • - övergångspost som fastställts vid räntefördelning läggs till,

 • - särskild post läggs till, och

 • - tillskott som gjorts under det föregående beskattningsåret i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten dras ifrån.

Kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag utgörs av den justerade anskaffningsutgiften vid beskattningsårets utgång med följande justeringar:

 • - övergångspost som fastställts vid räntefördelning läggs till,

 • - tillskott som gjorts under det föregående beskattningsåret i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i bolaget dras ifrån, och

 • - ränteförmånliga lån från bolaget till delägaren från någon närstående under det aktuella beskattningsåret dras ifrån.

Beräkning av kapitalunderlaget görs enklast med hjälp av blankett SKV 2196. Blanketten är endast en hjälpblankett och ska inte skickas in till Skatteverket.

Särskild post

En särskild post får beräknas om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva eller bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller makes död och summan av egen och övertagen expansionsfond överstiger 125,94 procent av det egna kapitalunderlaget och det underlag som hänför sig till förvärvet.

Dessutom krävs att fastigheten är kapitaltillgång hos såväl den tidigare ägaren som hos förvärvaren.

Om man i samband med det benefika förvärvet tar över skulderna på fastigheten eller lämnar en vederlagsrevers och fastighetens värde är lägre än skulderna vid beräkning av kapitalunderlaget uppkommer ett negativt kapitalunderlag. Den särskilda posten (mellanskillnaden) får då läggas till kapitalunderlaget för att förvärvet inte ska leda till att man blir tvungen att återföra expansionsfond.

Den särskilda posten får bara läggas till med så stort belopp att återföring av expansionsfond undviks. Möjligheten att nyttja den särskilda posten finns bara kvar så länge fastigheten finns kvar i verksamheten. Om kapitalunderlaget ett år är positivt redan före den särskilda posten faller den bort för alltid och kan inte nyttjas igen.

Återföring

Det finns ingen tidsgräns för återföring av expansionsfond. Expansionsfond kan återföras frivilligt, t.ex. om verksamheten går med underskott.

Om expansionsfond överstiger vad som är tillåtet ska motsvarande del återföras.

En enskild näringsidkare ska återföra sina avdrag om

 • - han/hon upphör att bedriva näringsverksamhet,

 • - om skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

 • - näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige pga. ett skatteavtal med en stat utanför EES,

 • - han/hon är begränsat skattskyldig och dör under beskattningsåret, eller

 • - han/hon försätts i konkurs.

En fysisk person som är delägare i ett handelsbolag ska återföra sina avdrag om

 • - handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet,

 • - om skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

 • - andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till ny ägare på annat sätt,

 • - näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige pga. ett skatteavtal med en stat utanför EES,

 • - han/hon är begränsat skattskyldig och dör under beskattningsåret,

 • - det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation, eller

 • - om delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs.

Övertagande av fonder - från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare

Expansionsfond får under vissa förutsättningar tas över av en obegränsat skattskyldig fysisk person som förvärvar realtillgångar i en enskild näringsverksamhet genom arv, testamente, gåva eller bodelning. För att fonderna ska få tas över ska mottagaren ta över hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller av en verksamhetsgren och

 • - vid arv eller testamente skriftligen förklara att han/hon tar över fonden eller del av den, eller

 • - vid gåva eller bodelning ska skriftligt avtal träffas mellan parterna om övertagandet.

Det krävs dessutom att nettovärdet av de övertagna tillgångarna och skulderna uppgår till ett belopp som motsvarar minst 79,4 procent av den övertagna expansionsfonden samt att den övertagna fonden uppgår till högst så stor del av hela fonden som övertagna realtillgångar utgör av samtliga realtillgångar. Med realtillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än kontanter, banktillgodohavanden och liknande.

Om det finns flera periodiseringsfonder i näringsverksamheten och det inte finns möjlighet att göra tillskott som motsvarar värdet av alla fonderna ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före en tidigare gjord avsättning.

En expansionsfond får inte tas över till den del den överstiger 185 procent av det värde realtillgångarna i verksamheten hade vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella beskattningsåret (jämförelsebeloppet). Om inte hela fonden tas över får den övertagna fondens värde högst uppgå till så stor del av jämförelsebeloppet som övertagna realtillgångar utgör av samtliga realtillgångar.

Övertagande av fonder - från enskild näringsidkare till handelsbolag

En expansionsfond får föras över från en enskild näringsidkare till handelsbolag om näringsidkaren överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett svenskt handelsbolag som han/hon har eller får en andel i genom överlåtelsen.

Man måste dessutom begära att expansionsfonden inte ska återföras till beskattning i den enskilda näringsverksamheten.

Övertagande av fonder - från enskild näringsidkare till aktiebolag

Vid överföring av verksamheten till aktiebolag upphör expansionsfonden utan att återföring ska göras om en enskild näringsidkare

 • - överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som han/hon äger aktier i eller kommer att äga aktier i genom överlåtelsen,

 • - begär att expansionsfonden inte ska återföras, och

 • - gör ett tillskott till bolaget på minst 79,4 procent av expansionsfonden.

Övertagande av fonder - från handelsbolagsdelägare till annan handelsbolagsdelägare

En expansionsfond får tas över om

 • - andelen övergår till en obegränsat skattskyldig fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, och antingen

 • - att mottagaren vid arv eller testamente förklarar att han/hon tar över expansionsfonden, eller

 • - att parterna vid gåva eller bodelning skriftligt avtalar om att fonden tas över.

Expansionsfonden får inte tas över till den del den överstiger den justerade anskaffningsutgiften. En ytterligare begränsning är att fonden inte får tas över till den del den överstiger den justerade anskaffningsutgiften vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella året ökad med en tredjedel.

Övertagande av fonder - från handelsbolag till enskild näringsidkare

Om en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag tillskiftas realtillgångar i samband med handelsbolagets upplösning och skiftet inte föranleder uttagsbeskattning får en expansionsfond föras över om delägaren begär att expansionsfonden inte ska återföras.

Realtillgångar

Med realtillgångar avses alla tillgångar som räknas in i kapitalunderlaget med undantag av kontanter, banktillgodohavanden och liknande.