Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Fållade kapitalförluster

Definition

Kapitalförluster på delägarrätter får bara dras av mot vinster på delägarrätter.

Lagrum

48 kap. 26 § IL

Kommentar

Den så kallade aktiefållan är en begränsning som innebär att kapitalförluster som inte kan kvittas mot vinster på delägarrätter sparas utan tidsbegränsning. Aktiefållade förluster påverkas inte av ägarförändring. Det går att kvitta vinster på delägarrätter mot fållade förluster i ett företag i koncernen, under förutsättning att det går att utjämna resultatet med koncernbidrag.

Tänk på

Det finns ingen ruta för aktiefållan i deklarationen. Det är viktigt att själv hålla reda på de fållade förlusternas storlek.

Deklaration

Förluster som inte är avdragsgilla återläggs i INK2 ruta 4.7 b.

Om det finns en kapitalförlust under beskattningsåret, eller en tidigare fållad förlust, kvittas den mot kapitalvinsten i INK2 ruta 4.7 f.

Många deklarationsprogram har en särskild blankett för att hålla reda på storleken på aktiefållan.

Bokföring

Försäljning av kapitalplaceringsandelar tillhör det frikopplade området där särskilda skatteregler styr när beskattning ska ske och hur vinst respektive förlust ska beräknas.

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla förluster på särskilt konto.