Definition

Med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre äger mer än 50 procent av rösterna för andelarna i företaget.

Lagrum

56 kap. 2-8 §§ IL

Kommentar

Ett fåmansföretag kan också vara ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där delägarna, antingen genom ägarandel eller genom avtal, har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet, och självständigt förfogar över den verksamhetens resultat, den s.k. subsidiärregeln.

Privatbostadsföretag och aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad är inte fåmansföretag.

Med delägare i ett fåmansföretag avses en person som direkt eller indirekt äger andelar i företaget. Vid indirekt ägande kan andelarna även innehas genom ett noterat företag.

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag ska en person och dennes närstående räknas som en delägare. Indelningen görs med början från den äldste delägaren och därefter i fallande ordning. En person kan bara ingå i en närståendekrets.

Vidare gäller ett utvidgat fåmansföretags- och fåmanshandelsbolagsbegrepp vid bedömningen av hur många personer som äger andelar i företaget.

För fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras delägare finns särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen om:

 • - förmån av fri utbildning i samband med omstrukturering, 11 kap. 17 §,

 • - avdrag för framtida substansminskning, 20 kap. 23 §,

 • - underprisöverlåtelser, 23 kap. 18, 19 och 22-23 a §,

 • - avdrag för ränta på vinstandelslån, 24 kap. 11, 12 och 15 §§,

 • - avskattning av fastighet, 25 a kap. 25 §,

 • - när en fastighet eller andel är lagertillgång, 27 kap. 4-6 §§,

 • - kvalificerade fusioner och fissioner, 37 kap. 27 §,

 • - utskiftning vid ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag, 42 kap. 20 §,

 • - partiella fissioner, 48 kap. 18 c-18 e §§,

 • - andelsbyten, 48 a kap. 8 a-8 c, 9, 13 och 16 §§,

 • - avyttring av andelar i svenska handelsbolag, 50 kap. 7 § och 51 kap. 7 §,

 • - pensionssparavdrag, 59 kap. 4, 10 och 15 §§,

 • - familjebeskattning, 60 kap. 12-14 §§,

 • - grundavdrag, 63 kap. 5 §.

Rättspraxis

RÅ 1978 1:52

Ett revisionsföretag ansågs inte vara ett fåmansföretag enligt subsidiärregeln.

RÅ 1978 1:97

Praktikertjänst AB ansågs inte vara ett fåmansföretag enligt subsidiärregeln.

HFD 2015 ref. 13

Indirekt ägande är inte begränsat till att endast gälla ägande genom fåmansföretag.