Innehåll

Definition

Med fåmanshandelsbolag avses handelsbolag där fyra eller färre delägare har ett bestämmande inflytande genom innehav av andelar eller på liknande sätt.

Lagrum

56 kap. 4 § IL

Kommentar

Ett fåmanshandelsbolag kan också vara ett handelsbolag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där delägarna antingen genom ägarandel eller genom avtal har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet, den s.k. subsidiärregeln.

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag ska en person och dennes närstående räknas som en delägare. Indelningen görs med början utifrån den äldste delägaren och därefter i fallande ordning. En person kan bara ingå i en närståendekrets.

Vidare gäller ett utvidgat fåmansföretags- och fåmanshandelsbolagsbegrepp vid bedömningen av hur många personer som äger andelar i företaget.

För fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras delägare finns särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen om:

 • - förmån av fri utbildning i samband med omstrukturering, i 11 kap. 17 §,

 • - avdrag för framtida substansminskning, 20 kap. 23 §,

 • - underprisöverlåtelser, 23 kap. 18, 19 och 22-23 a §§,

 • - avdrag för ränta på vinstandelslån, 24 kap. 11, 12 och 15 §§,

 • - avskattning av fastighet, 25 a kap. 25 §,

 • - när en fastighet eller andel är lagertillgång, 27 kap. 4-6 §§,

 • - kvalificerade fusioner och fissioner, 37 kap. 27 §,

 • - utskiftning vid ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag, 42 kap. 20 §,

 • - partiella fissioner, 48 kap. 18 c-18 e §§,

 • - andelsbyten, 48 a kap. 8 a-8 c, 9, 13 och 16 §§,

 • - avyttring av andelar i svenska handelsbolag, 50 kap. 7 § och 51 kap. 7 §,

 • - pensionssparavdrag, 59 kap. 4, 10 och 15 §§,

 • - familjebeskattning, 60 kap. 12-14 §§,

 • - grundavdrag, 63 kap. 5 §.