Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Familjebeskattning  family taxation

Definition

Särskilda regler för att man inte ska kunna "skatteplanera" genom att betala ut ersättning till familjemedlemmar för arbete m.m. som överstiger vad som är marknadsmässig ersättning för utfört arbete.

Lagrum

57 kap. 36 § och 60 kap. IL

Kommentar

Enskild näringsverksamhet

Ersättning för arbete till den enskilde näringsidkarens make eller till barn som är under 16 år är inte avdragsgill i näringsverksamheten. Har barnet fyllt 16 år är marknadsmässig ersättning för arbete avdragsgill i näringsverksamheten. Om ersättningen överstiger marknadsmässig ersättning är överskjutande del ej avdragsgill.

Om den ena maken i enskild näringsverksamhet är att anse som den företagsledande maken är huvudregeln att denne ska beskattas för hela verksamheten. Den medhjälpande maken får dock ta upp ett överskott (före avsättning för egenavgifter) som motsvarar marknadsmässig ersättning för dennes arbete. Om den medhjälpande maken har satsat kapital i näringsverksamheten får även skälig avkastning på kapitalet tas upp hos denne. Avsättning för egenavgifter görs hos respektive make.

Vid gemensamt bedriven verksamhet ska respektive make ta upp sin del av intäkter och kostnader. Fördelningen ska vara skälig utifrån respektive makes arbetsinsats i verksamheten. Om båda makarna gemensamt deltar i verksamheten ska kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond utgå ifrån deras respektive andel av kapitalet i verksamheten.

Fåmansföretag

Ersättning för arbete som betalas ut av ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag till företagsledarens eller dennes makes barn under 16 år ska beskattas hos den av makarna som har högst lön. Har de lika hög lön ska ersättningen beskattas hos den äldste av makarna.

Om barnet har fyllt 16 år ska barnet själv beskattas för ersättning som är marknadsmässig. Eventuell överskjutande del beskattas hos någon av föräldrarna enligt ovan.

I fall där den ena maken är företagsledare och den andra maken inte är det ska den maken som inte är företagsledare beskattas för marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Överstiger lönen marknadsmässig ersättning beskattas överskjutande del hos företagsledaren.

Vid fördelning av resultatet i fåmanshandelsbolag där ett barn är delägare och en förälder eller dennes make är företagsledare gäller reglerna ovan till den del inkomsten avser ersättning för utfört arbete. Detsamma gäller en make som är delägare i ett fåmanshandelsbolag där den andra maken är företagsledare. Inkomst som motsvarar skälig avkastning på kapitalinsatsen ska beskattas hos delägaren, resterande del ska tas upp av företagsledaren.

I 57 kap. 36 § finns särskilda regler för att förhindra att utdelning som beskattas i inkomstslaget tjänst, s.k. tjänsteintäkt, fördelas inom familjen för att undvika den progressiva beskattningen.

Reglerna tillämpas bara om andelsägarens make/maka varit verksam i betydande omfattning någon gång under den senaste femårsperioden. Om andelsägaren fyller högst 18 år under beskattningsåret gäller regeln istället dennes förälder.

Om andelsägarens beskattningsbara förvärvsinkomst, bortsett från tjänsteintäkten, understiger makens/makans eller förälderns ska skatten på tjänsteintäkten beräknas som om andelsägarens förvärvsinkomst motsvarar makens/makans eller förälderns.

Exempel:

X äger andelar i ett fåmansföretag där X:s maka Y är verksam i betydande omfattning. Y har en lön från bolaget på 600 000 kr. X har fått en utdelning på 100 000 kr som ska beskattas i inkomstslaget tjänst i sin helhet.

Skatten på X:s utdelning ska då beräknas som om X hade haft en lön på 600 000 kr från bolaget. Det innebär att X ska betala både kommunal och statlig skatt på utdelningen.

Tänk på

Ersättning för arbete till företagsledares eller dennes makes barn som har fyllt 16 år beskattas alltid hos någon av föräldrarna till den del ersättningen överstiger marknadsmässig ersättning. Det gäller oavsett barnets ålder.

Rättspraxis

RÅ 1987 ref. 13

Maken beskattades för lön som översteg marknadsmässig ersättning då hustrun inte ansågs som företagsledare.

 

medhjälpande make

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%