Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fast driftställe

Definition

En stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Lagrum

2 kap. 29 § IL

Kommentar

Begreppet har en central betydelse när man ska bedöma om ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige är skattskyldigt till inkomstskatt här.

Det ska finnas en plats som affärsverksamheten drivs ifrån. Det kan vara ett kontor, en lokal, en del av hemmet (se Skatteverkets ställningstagande 150316, dnr: 131 160459-15/111) eller liknande. Det kan också vara maskiner och annan utrustning som t.ex. en server.

Platsen ska nyttjas stadigvarande. Begreppet stadigvarande är inte definierat i lagtexten. Verksamhet som bedrivs sex månader eller mer anses dock normalt som stadigvarande. Skatteverket anser att en årligen återkommande verksamhet som bedrivs två tre månader per år bör betraktas som stadigvarande. Med återkommande bör normalt avses att verksamheten bedrivs under mer än tre år. Om tidsperioden understiger två månader per år bör den däremot inte betraktas som stadigvarande.

Slutligen ska det utländska företagets affärsverksamhet bedrivas på platsen. Det är det utländska företagets kärnverksamhet som helt eller delvis ska bedrivas från platsen.

Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt

  • - plats för företagsledning

  • - filial

  • - kontor

  • - fabrik

  • - verkstad

  • - gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar

  • - plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet.

Fast driftställe anses också finnas i Sverige om någon är verksam för en näringsverksamhet och har fått och regelmässigt använder fullmakt för att ingå avtal för verksamhetens innehavare.

Fast driftställe föreligger inte enbart av det skälet att någon bedriver affärsverksamhet i Sverige genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant, om det ingår i representantens vanliga näringsverksamhet.

Rättspraxis

RÅ 2009 ref. 91

Bostad utgjorde fast driftställe.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%