Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Filial

Definition

Ett utländskt bolag som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som har registrerat sig hos Bolagsverket.

Lagrum

lagen om utländska filialer

2 kap. 29 § IL

Kommentar

En filial är inte ett självständigt subjekt, det utländska bolaget är den juridiska person som kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. Genom filialregistreringen uppkommer ett fast driftställe.

Filialen är bokföringsskyldig och lämnar en årsredovisning eller årsbokslut. Detta ligger sedan till grund för beskattningen av det fasta driftstället.

Deklaration

Det finns en särskild blankett för att registrera utländska bolag som bedriver näringsverksamhet i Sverige.