Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Finansiell leasing

Definition

Ger en leastagare rätt att under en viss tidsperiod använda en tillgång, samtidigt som de ekonomiska riskerna och förmånerna så gott som uteslutande överförs på leastagaren.

Lagrum

24 a kap. IL

Kommentar

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av de nya reglerna finns i avsnittet generell räntebegränsningsregel.

På grund av att man inte ska hamna i ett bättre läge genom att finansiellt leasa tillgångar istället för att lånefinansiera ett köp planerar man att införa särskilda skatteregler om finansiell leasing. Räntedelen av leasingavgiften ska behandlas som en ränteutgift när man tillämpar reglerna om generell räntebegränsning.

Om de totala leasingavgifterna för finansiell leasing i en intressegemenskap inte överstiger en miljon kronor behöver man inte tillämpa reglerna om finansiell leasing.

Reglerna om finansiell leasing gäller tillgångar i form av lager, inventarier, byggnader, markanläggningar och mark.

Räntan ska anses uppgå till den ränta som framgår av leasingavtalet. Om räntan inte anges eller om den inte är marknadsmässig ska man göra en beräkning av räntedelen. Beräkningen görs enligt särskilda skatteregler, men är utformad med koncernredovisningsreglerna som förebild.

Bokföring

Utgifter och inkomster avseende finansiell leasing tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%