Innehåll

Definition

Ger en leastagare rätt att under en viss tidsperiod använda en tillgång, samtidigt som de ekonomiska riskerna och förmånerna så gott som uteslutande överförs på leasetagaren.

Lagrum

24 a kap. IL

Kommentar

Genom skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av de nya reglerna finns i avsnittet generell räntebegränsningsregel.

På grund av att man inte ska hamna i ett bättre läge genom att finansiellt leasa tillgångar istället för att lånefinansiera ett köp planerar man att införa särskilda skatteregler om finansiell leasing. Räntedelen av leasingavgiften ska behandlas som en ränteutgift när man tillämpar reglerna om generell räntebegränsning.

Om de totala leasingavgifterna för finansiell leasing i en intressegemenskap inte överstiger en miljon kronor behöver man inte tillämpa reglerna om finansiell leasing.

Reglerna om finansiell leasing gäller tillgångar i form av lager, inventarier, byggnader, markanläggningar och mark.

Räntan ska anses uppgå till den ränta som framgår av leasingavtalet. Om räntan inte anges eller om den inte är marknadsmässig ska man göra en beräkning av räntedelen. Beräkningen görs enligt särskilda skatteregler, men är utformad med koncernredovisningsreglerna som förebild.

Bokföring

Utgifter och inkomster avseende finansiell leasing tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.