Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Förbrukningsinventarier

Definition

Inventarier av mindre värde eller vars ekonomiska livslängd kan antas vara högst tre år.

Lagrum

18 kap. 4 § IL

Kommentar

Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar.

Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 48 300 kr för 2022 (47 600 kr för 2021) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 24 149 kr för 2022 (23 799 kr för 2021). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen.

Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning.

Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 81

Om den skattskyldige väljer att inte dra av utgiften för korttidsinventarier direkt, ska räkenskapsenlig avskrivning, eller i förekommande fall restvärdesavskrivning användas.

Se även

inventarier