Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förbrukningsinventarier

Definition

Inventarier av mindre värde eller vars ekonomiska livslängd kan antas vara högst tre år.

Lagrum

18 kap. 4 § IL

Kommentar

Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar.

Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 47 300 kr för 2020 (46 500 kr för 2019) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 649 kr för 2020 (23 249 kr för 2019). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen.

Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning.

Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 81

Om den skattskyldige väljer att inte dra av utgiften för korttidsinventarier direkt, ska räkenskapsenlig avskrivning, eller i förekommande fall restvärdesavskrivning användas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%