Innehåll

Definition

Ett rättsligt förpliktande förhållande där en part har ett anspråk mot en annan part.

Lagrum

25 kap. 3 § och 25 a kap. 19 § IL

Kommentar

För att kunna ta ställning till hur en fordran ska hanteras är det viktigt att avgöra om fordringarna är kapitaltillgång eller kundfordringar. En kundfordran hanteras enligt god redovisningssed och kan skrivas ned med avdragsrätt skatterättsligt. En förlust på en kapitaltillgång är avdragsgill först vid avyttring.

En kundfordran är en fordran som uppkommer vid försäljning av varor eller tjänster och har ofta en mycket kort kredittid. Om en kundfordran mellan närstående bolag har en lång kredittid kan den klassificeras som en lånefordran.

Om låntagaren får sin skuld efterskänkt uppstår en intäkt. Om låntagaren är på obestånd kan intäkten vara ett skattefritt ackord. Om det inte är en obeståndssituation kan intäkten vara skattepliktig. Om syftet är att stärka låntagarens eget kapital kan det vara bättre att ge ett kapitaltillskott i syfte att låntagaren ska kunna amortera sin skuld.

En förlust på en fordran som uppstått när låntagaren och långivaren var i intressegemenskap är inte avdragsgill.

Tänk på

I en intressegemenskap kan en fordran vara ett förbjudet lån, se uppslagsordet Förbjudna lån i Rätt Bolagsrätt.

Deklaration

En nedskrivning av en fordran som inte är avdragsgill återläggs vid INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b. För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla nedskrivningar av fordringar på särskilt konto.

Bokföring

Fordringar som är kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur fordringen ska periodiseras.

Fordringar som är kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur fordringarna ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1990 not. 193

En kundfordran med lång kredittid, mellan två bolag i en koncern, ansågs vara en lånefordran.