Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fordringar

Definition

Ett rättsligt förpliktande förhållande där en part har ett anspråk mot en annan part.

Lagrum

25 kap. 3 § och 25 a kap. 19 § IL

Kommentar

För att kunna ta ställning till hur en fordran ska hanteras är det viktigt att avgöra om fordringarna är kapitaltillgång eller kundfordringar. En kundfordran hanteras enligt god redovisningssed och kan skrivas ned med avdragsrätt skatterättsligt. En förlust på en kapitaltillgång är avdragsgill först vid avyttring.

En kundfordran är en fordran som uppkommer vid försäljning av varor eller tjänster och har ofta en mycket kort kredittid. Om en kundfordran mellan närstående bolag har en lång kredittid kan den klassificeras som en lånefordran.

Om låntagaren får sin skuld efterskänkt uppstår en intäkt. Om låntagaren är på obestånd kan intäkten vara ett skattefritt ackord. Om det inte är en obeståndssituation kan intäkten vara skattepliktig. Om syftet är att stärka låntagarens eget kapital kan det vara bättre att ge ett kapitaltillskott i syfte att låntagaren ska kunna amortera sin skuld.

En förlust på en fordran som uppstått när låntagaren och långivaren var i intressegemenskap är inte avdragsgill.

Tänk på

I en intressegemenskap kan en fordran vara ett förbjudet lån, se uppslagsordet Förbjudna lån i Rätt Bolagsrätt.

Deklaration

En nedskrivning av en fordran som inte är avdragsgill återläggs vid INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b. För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla nedskrivningar av fordringar på särskilt konto.

Bokföring

Fordringar som är kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur fordringen ska periodiseras.

Fordringar som är kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur fordringarna ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1990 not. 193

En kundfordran med lång kredittid, mellan två bolag i en koncern, ansågs vara en lånefordran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%