Innehåll

Definition

Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor.

Lagrum

16 kap. 1 §, 48 kap. 3-4, 21 och 23 §§ IL

Kommentar

Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Hit räknas t.ex.

  • - obligationer,

  • - premieobligationer,

  • - förlagsbevis,

  • - optionsskuldebrev,

  • - andra skuldebrev, och

  • - fordringar som inte kopplade till något skuldebrev.

Av lagtexten framgår vidare att reglerna om svenska fordringsrätter även ska tillämpas på optioner, terminer och liknande avtal om den underliggande tillgången är en fordran i svenska kronor. Detsamma gäller optioner och terminer som avser ränteindex.

Utländsk fordringsrätt är en fordring i utländsk valuta. Bestämmelserna om utländska fordringsrätter gäller även

  • - utländsk valuta, och

  • - termin, option och liknande avtal vars underliggande tillgångar kan hänföras till utländska valuta, fordran i utländsk valuta eller termin, option och liknande avtal som avser index beroende av sådan valuta.

Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter, utom premieobligationer, är avdragsgilla i sin helhet i inkomstslaget kapital. Detsamma gäller förlust på andel i värdepappersfond eller specialfond som bara innehar svenska fordringsrätter. Kapitalförluster på utländska fordringsrätter begränsas till 70 %. Skatteverket anser dock att avdrag ska medges i sin helhet för kapitalförluster på andelar i utländska räntefonder då en begränsning strider mot EUF-fördraget (ställningstagande 120926, dnr: 131 592997-12/111).

I inkomstslaget näringsverksamhet är kapitalförluster på fordringsrätter avdragsgilla i sin helhet.