Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fordringsrätter

Definition

Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor.

Lagrum

16 kap. 1 §, 48 kap. 3-4, 21 och 23 §§ IL

Kommentar

Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Hit räknas t.ex.

  • - obligationer,

  • - premieobligationer,

  • - förlagsbevis,

  • - optionsskuldebrev,

  • - andra skuldebrev, och

  • - fordringar som inte kopplade till något skuldebrev.

Av lagtexten framgår vidare att reglerna om svenska fordringsrätter även ska tillämpas på optioner, terminer och liknande avtal om den underliggande tillgången är en fordran i svenska kronor. Detsamma gäller optioner och terminer som avser ränteindex.

Utländsk fordringsrätt är en fordring i utländsk valuta. Bestämmelserna om utländska fordringsrätter gäller även

  • - utländsk valuta, och

  • - termin, option och liknande avtal vars underliggande tillgångar kan hänföras till utländska valuta, fordran i utländsk valuta eller termin, option och liknande avtal som avser index beroende av sådan valuta.

Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter, utom premieobligationer, är avdragsgilla i sin helhet i inkomstslaget kapital. Detsamma gäller förlust på andel i värdepappersfond eller specialfond som bara innehar svenska fordringsrätter. Kapitalförluster på utländska fordringsrätter begränsas till 70 %. Skatteverket anser dock att avdrag ska medges i sin helhet för kapitalförluster på andelar i utländska räntefonder då en begränsning strider mot EUF-fördraget (ställningstagande 120926, dnr: 131 592997-12/111).

I inkomstslaget näringsverksamhet är kapitalförluster på fordringsrätter avdragsgilla i sin helhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%