Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förluster av kontanta medel

Definition

Förlust av mynt och sedlar m.m.

Lagrum

16 kap. 20 § IL

Kommentar

Förlust av kontanta medel genom brott är avdragsgill, men bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda. Av förarbetena (prop. 1996/97:54 s. 31) framgår att grundläggande krav bör vara att näringsidkaren gör en polisanmälan snarast efter det att brottet har upptäckts. Det torde också krävas att man genom kassaregistrering kan visa hur stor summa som har förlorats. En uppskattning med stöd av en bruttovinstkalkyl bör inte vara tillräckligt för att beviskravet ska anses uppfyllt.

Vid stöld eller rån får avdrag inte göras med större belopp än vad som motsvarar ett normalt innehav av kontanter i näringsverksamheten om det inte finns särskilda skäl. Vad som är normalt innehav av kontanter får bedömas från fall till fall. I förarbetena (prop. 1996/97:154 s. 32) anges att i detaljhandeln kan en dagskassa antas vara ett sedvanligt innehav av kontanter och att det i andra verksamheter kan vara fråga om ett belopp som behövs för dagens löpande utgifter. Kan man visa att förlusten är större än en normal dagskassa, t.ex. på grund av en utförsäljning eller att dagskassan är större i samband med utbetalning av lön, barnbidrag etc., bör avdrag medges med hela det förlorade beloppet.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla förluster av kontanta medel ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda förluster av kontanta medel som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla förluster av kontanta medel på särskilt konto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%