Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förmånliga förvärv av aktier

Definition

Anställdas förvärv av aktier till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Lagrum

10 kap. 11 § IL

Kommentar

I vissa fall kan gåvor från arbetsgivaren vara undantagna från skatteplikt. Det handlar om gåvor som grundar sig på något annat än anställningen, t.ex. släktskap eller vänskapsförhållanden. Så kan vara fallet vid gåva av aktier till en anställd i syfte att företaget ska kunna leva vidare efter ägarens död.

I flera fall har gåvor av samtliga aktier i familjeföretag i samband med generationsskiften ansetts skattefria.

Skattefri gåva har också i vissa fall ansetts föreligga då en anställd fått förvärva aktier på förmånliga villkor. Huruvida ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig förmån eller en gåva avgörs utifrån en samlad bedömning i det enskilda fallet. I HFD 2017 ref. 38 har domstolen pekat på några viktiga faktorer att ta hänsyn till i detta sammanhang:

- Relationen mellan överlåtare och förvärvare.

Ett förvärv kan ha sin grund i ett anställningsförhållande även när det sker från någon annan än arbetsgivaren, t ex ett förvärv från ägaren till det bolag där köparen har sin anställning. Nära släktskap talar dock för att överlåtelsen är benefik. I andra fall av nära släktskap eller vänskap kan ett benefikt syfte godtas om det stöds av omständigheterna i övrigt.

- Syftet med överlåtelsen.

Det finns ofta anledning att anta att förvärvet är ett sätt att belöna den anställde för en arbetsinsats eller att knyta den anställde närmare bolaget för att försäkra sig om att den anställde ska stanna kvar i företaget.

Vanligtvis anses förvärvet då vara ersättning för utfört arbete som ska inkomstbeskattas (RÅ 1993 ref. 56 och HFD 2012 ref. 74). I vissa fall där de inblandade lyckats visa att transaktionen skett i något annat syfte, t.ex. som ett led i ett generationsskifte, har beskattning underlåtits (RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

Det handlar här om att bedöma ifall det uppgivna syftet, mot bakgrund av omständigheterna i övrigt, framstår som trovärdigt och kan läggas till grund för slutsatsen att överlåtelsen inte är belöning för tidigare eller framtida arbetsprestationer.

- Gåvans eller förmånens värde.

Storleken på det överförda värdet kan få betydelse om det överförda värdet är så stort att det rimligen inte kan vara ersättning för utfört arbete (HFD 2011 ref. 19).

Rättspraxis

RÅ 1993 ref. 56

Företagsledares köp av aktier till underpris ansågs skattepliktigt.

RÅ 1998 not. 91

Gåva av aktier från en ägare, som inte hade några egna barn, till företagsledaren i syfte att företaget skulle leva vidare beskattades inte då den ansågs ha sin grund i den personliga relationen.

RÅ 2001 ref. 10

Gåva av samtliga aktier till de anställda i bolaget ansågs ha karaktären av testamentariskt förordnande och beskattades därför inte.

HFD 2011 ref. 19

Förvärv av aktier till underpris beskattades inte då övervärdet var så stort att det rimligen inte kunde vara ersättning för arbete.

HFD 2012 ref. 74

Förvärv av aktier till underpris ansågs som ersättning för framtida arbetsinsatser då syftet var att binda vd:n till bolaget.

HFD 2017 ref. 38 I

Gåva av aktier till en anställd ansågs som ersättning för arbete då omständigheterna i målet talade för att syftet var att försäkra sig om den anställdes fortsatta arbete i företaget.

HFD 2017 ref. 38 II

Gåva av aktier till en anställd, tillika barndomsvän, ansågs skattefri då marknadsmässig lön utgått och gåvans värde var mycket stort (80 miljoner kr).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%