Definition

Avdrag från arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med kvalificerad forskning och utveckling.

Lagrum

1 kap. 11-13 §§ och 2 kap. 29-31 §§ SAL

Kommentar

Med forskning avses ”systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap”.

Med utveckling avses ”systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana”.

Med systematiskt arbete avses att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod.

Med kvalificerat arbete avses att arbetet ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll.

Avdrag får bara göras för personer som under kalendermånaden arbetat med forskning och utveckling till minst 1/2 och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid. Om detta krav inte uppfylls en månad får avdrag ändå göras om kraven uppfyllts alla de fyra föregående månaderna. Avdrag får inte göras för personer som har fyllt 65 år vid årets ingång.

Från och med 1 april 2020 utökades subventionen till att även omfatta reduktion av den allmänna löneavgiften.

När man beräknar arbetsgivaravgifterna och allmän löneavgift ska avdrag göras både för arbetsgivaravgifterna och allmän löneavgift. Avdraget får inte medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Då arbetsgivaravgifterna för 2020 uppgår till 19,80 procent blir avdraget maximalt 9,59 % för arbetsgivaravgifterna. Utöver detta ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med 10 % enheter. Det totala avdraget uppgår därmed till 19,59 %.

Takbeloppet uppgår till 600 000 kr per koncern och kalendermånad efter den 1 juli 2021. I prop. 2022/23:79 föreslås takbeloppet öka till 1 500 000 kr per månad från 1/7 2023.

När man beräknar arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får inte medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Avdraget får inte heller överstiga 230 000 kr per månad för samtliga anställda i företaget eller koncernen.