Innehåll

Definition

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka ny kunskap ofta i kommersiellt syfte. Utveckling är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat m.m. för att skapa nya varor, tjänster, material etc.

Lagrum

16 kap. 9 § IL

Kommentar

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan väntas få betydelse för näringsverksamheten ska dras av. Det gäller också utgifter för att få information om sådan forskning och utveckling.

Avdragsrätten är inte begränsad till utgifter för forskning som avser företagets specifika produktion eller branschtillhörighet. Avdrag medges också för utgifter som är av mer allmänt intresse för verksamheten som helhet. Som exempel nämns i förarbetena (prop. 2011/12:1 s. 491) forskning om företagsekonomi, arbetspsykologi, arbetsskydd, arbetshygien och personalvård.

För avdrag krävs dock att bidragsgivaren har ett rimligt intresse av forskningen. Avdrag medges alltså inte för bidrag till forskning och utveckling som helt saknar samband med den bedrivna verksamheten.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla forsknings och utvecklingskostnader ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda forsknings- och utvecklingskostnader som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla forsknings- och utvecklingskostnader på särskilt konto.

Rättspraxis

RÅ 1990 ref. 114

Ett företag som bedrev bil- och drivmedelsförsäljning vägrades avdrag för bidrag till stiftelse för cancerforskning.

RÅ 2000 not. 158

Avdrag för bidrag till en institution som bedrev både forskning och utbildning medgavs under förutsättning att bidraget endast användes för forskning som hade samband med givarens verksamhet.

HFD 2016 ref. 19

Ett bolag som bedrev kapitalförvaltning och förvaltade en global hälso- och sjukvårdsfond fick avdrag för bidrag till en stiftelse som skulle stödja medicinsk forskning.