Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Förvaltningskostnader

Definition

Kostnader för förvaltning av det egna kapitalet.

Lagrum

16 kap. 8 § IL

Kommentar

Av förarbetena framgår att till avdragsgilla förvaltningskostnader bör räknas t.ex. ersättningar och provisioner till banker m.fl. i samband med utdelning. Detsamma gäller kostnader för att upprätthålla en börsnotering och kostnader för att hålla bolagsstämma.

Reglerna gäller även för ekonomiska föreningar. Det innebär att kostnader för förvaltning av medlems- och förlagsinsatser är avdragsgilla på motsvarande sätt.