Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Förvaltningsutgifter

Definition

Utgifter för att förvalta tillgångar.

Lagrum

42 kap. 6 § IL

Kommentar

Förvaltningsutgifter, t.ex. depåavgift, är utgifter som uppkommer som ett led i förvaltningen av tillgångar som ägs direkt av den skattskyldige. Utgifterna ska ha ett direkt samband med förvaltningen av tillgångarna. Förvaltningsutgifter är inte avdragsgilla i inkomstslaget kapital (avdragsrätten slopades fr.o.m. den 1 januari 2016).

Courtage och liknande transaktionsutgifter är inte förvaltningsutgifter. Transaktionsutgifter har en direkt koppling till förvärv, förbättring eller försäljning av en tillgång och är avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen.

HFD har slagit fast att en serviceavgift till ett företag vars huvudsakliga verksamhet består i att förmedla lån mellan privatpersoner via en digital plattform inte är en förvaltningsutgift. En sådan serviceavgift är därmed en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital.

Rättspraxis

HFD 2021 ref. 27

En avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform anses inte vara en förvaltningsutgift.