Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Framtida garantiutgifter

Definition

Utgifter för att täcka framtida garantiåtaganden.

Lagrum

16 kap. 3-5 §§ IL

Kommentar

För att täcka risker som är hänförliga till framtida garantiåtaganden vid beskattningsårets utgång ska avdrag göras med ett belopp som sätts av i räkenskaperna. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret. En ny prövning görs vid utgången av kommande beskattningsår.

Av förarbetena (prop. 1973:207 s. 51) framgår att avdragsrätt för framtida garantiutgifter föreligger oavsett om garantiåtagandet är lagreglerat, grundar sig på skriftliga garantier eller frivilliga åtaganden enligt branschpraxis.

Avdraget beräknas schablonmässigt och får göras med högst ett belopp som svarar mot de faktiska garantiutgifterna under beskattningsåret. Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska avdraget justeras i motsvarande mån.

Avdragets storlek är också beroende av längden på garantiåtagandet. För fullt avdrag krävs att garantitiden uppgår till minst 24 månader. Är garantitiden kortare ska avdraget proportioneras.

Exempel:

Ett företag har under året haft utgifter för faktiska garantiåtaganden med 200 000 kr. Vid beskattningsårets utgång löper hälften av företagets garantiåtaganden med en garantitid på 12 månader och hälften med en garantitid på 24 månader. Avdrag för avsättning för framtida garantiutgifter medges då med 150 000 kr (12/24 x 100 000 + 24/24 x 100 000).

Schablonregeln kan frångås om den skattskyldige genom utredning kan visa att ett betydligt större avdrag är motiverat pga. att

  • - näringsverksamheten är nystartad,

  • - garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten,

  • - en betydande ökning av garantiåtagandenas omfattning skett under beskattningsåret,

  • - produktsammansättningen ändrats avsevärt under året,

  • - en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år, eller

  • - någon annan liknande omständighet finns.

Rättspraxis

RÅ 1992 ref. 44

Avsättning för garantikampanjer skulle prövas mot god redovisningssed och inte mot den särskilda skatteregeln för framtida garantiutgifter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%