Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

F-skatt

Definition

Den som har blivit beviljad F-skatt ansvarar själv för sina sociala avgifter.

Lagrum

9 kap. SFL

Kommentar

Den fysiska eller juridiska person som ansöker om F-skatt och uppger att denne bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet ska beviljas F-skatt. Kriterierna för näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och varaktigt. Det innebär verksamheten ska bedrivas med vinstsyfte, den ska vara självständig och varaktig.

Vinstsyfte

Kriteriet avgränsar näringsverksamhet mot hobby. Hobby beskattas som inkomst av tjänst. Om man bedriver verksamhet som typiskt sett är av personlig art utan att verksamheten visar överskott kan det vara svårt att få F-skatt.

Självständighet

Även detta kriterium avgränsar näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Om inte uppdragstagaren är tillräckligt självständig anses denne vara anställd hos uppdragsgivaren och ska beskattas i inkomstslaget tjänst. För att göra bedömningen måste man analysera uppdragsavtalet för att se om uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet eller är beroende av uppdragsgivarens verksamhet.

Varaktighet

Kriteriet avgränsar näringsverksamhet mot inkomst av kapital. Om en fysisk person till exempel bara säljer en tillgång sker beskattning i inkomst av kapital. Det är först vid flera försäljningar som det blir inkomst av näringsverksamhet.

Återkallande av F-skatt/grund för att neka F-skatt

Om det finns grund för det ska F-skatten återkallas. Följande omständigheter är skäl för att neka en ansökan om F-skatt eller återkalla en tidigare beviljad F-skattsedel:

Näringsverksamheten har upphört eller uppfyller inte kriterierna

Om näringsverksamheten har upphört eller om man inte längre uppfyller kriterierna för näringsverksamhet ska F-skatt återkallas. Det kan till exempel vara så att uppdraget inte längre är tillräckligt självständigt. Skatteverket kan även återkalla F-skatt om ett aktiebolag inte längre bedriver rörelse.

Skatteskulder eller brister i redovisning av skatt

Om innehavaren har skatteskulder utgör det skäl att återkalla F-skattsedeln. Även brister i redovisningen av skatt, till exempel att inte lämna in skattedeklaration i tid, utgör skäl för att återkalla F-skatt.

Inte lämnat inkomstdeklaration

Om innehavaren inte har lämnat in sin inkomstdeklaration i tid finns grund för att återkalla F-skattsedeln.

Näringsförbud eller konkurs

Ett beslut om näringsförbud eller en ansökan om konkurs leder till att F-skatt ska återkallas.

Missbruk av F-skattsedeln

F-skatt ska återkallas om innehavaren använder den i uppdrag som den inte är avsedd att användas i.

Saknar tillstånd att vistas i Sverige

För att en person ska kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige krävs tillstånd att vistas i landet. Saknas tillstånd ska F-skatt återkallas.

Tänk på

Aktiebolag har bara ett inkomstslag, näringsverksamhet, och ska därför normalt alltid beviljas F-skatt.

För fåmansföretag som ansöker om F-skatt kan Skatteverket neka F-skatt på grund av förhållanden hos den som är företagsledare. Gäller till exempel om företagsledaren har skatteskulder eller inte har lämnat sin inkomstdeklaration.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 25

En avbytare inom jordbruket ansågs självständig i sitt uppdrag och bedrev därmed näringsverksamhet.

Se även

SA-skatt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%