Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Gäldenärsbyte  subjective novation, change of debtor

Definition

Övertagande av skuld mot ersättning.

Lagrum

54 kap. 2 § IL

Kommentar

Civilrättsligt innebär ett gäldenärsbyte att ett nytt lån har tagits upp. Gäldenärsbyte får därmed skattemässiga konsekvenser i flera fall.

Gäldenärsbyte avseende en skuld i utländsk valuta ses som en betalning, vilket utlöser en kapitalvinstbeskattning för överlåtaren.

Om man i samband med förvärv av ett fåmansföretag övertar säljarens skuld till bolaget anses ett nytt lån ha uppkommit, vilket strider mot låneförbudet. Det gäller även om aktierna förvärvas genom arv.

Gäldenärsbyte får även betydelse vid tillämpning av avdragsförbudet för förluster på fordringar på företag i intressegemenskap. Om borgenären och den nye gäldenären var i intressegemenskap vid tidpunkten för gäldenärsbytet är en förlust på fordringen inte avdragsgill.

Rättspraxis

RÅ 1977 ref. 81

Vid förvärv av ett aktiebolag ansågs övertagande av de tidigare ägarnas skulder till bolaget strida mot låneförbudet i ABL.

RÅ 1981 ref 1:1

Övertagande av arvlåtarens skuld till ett aktibolag i samband med arvsskifte ansågs strida mot låneförbudet i ABL.

 

kapitalförlust

kapitalvinst

låneförbud

näringsbetingad andel

valutakursförlust/valutakursvinst

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%